Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2004

обложка

Карповские чтения: Материалы I Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 18-21 мая 2004 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2004. - 75с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ВПЛИВ ОЛІЇ З НАСІННЯ АМАРАНТУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ ГЕПАТОЦИТІВ У МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ NK/Ly О.П.Єлісєєва, Л.І.Амбарова, О.Р.Джура, Л.Д.Вишемирська, Д.В.Камінський, А.П.Черкас Кафедра гістології, цитології, ембріології
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Вступ. Морфофункціональний гомеостаз органів, тканин і організму в цілому визначається станом метаболізму, особливо його кисеньзалежної компоненти. Найвагомішу роль в механізмах саморегуляції окисновідновних процесів, за сучасними даними, відіграють реакції з участю активних форм кисню (АФК), інтенсивність і різноманітність яких відповідальна за функціональну активність вільнорадикальних (ВР) і ліпопероксидних реакцій та індукованого ними антиоксидантного захисту (АОЗ). Неповноцінність механізмів мобілізації АО-потенціалу провокує здатність клітин до надмірної продукції АФК і сприяє мутаціям та ушкодженню здорових клітин, росту пухлин та їх інвазії, порушенню балансу між клітинною проліферацією та апоптозом. Це дозволяє вважати, що використання ефективних середників АО-дії в терапії новоутворів може сприяти нормалізації екстремальних змін в системі генерування і утилізації АФК, модулюючи активність АО-ферментів для підтримання адаптаційного потенціалу, мобілізації антиракових і детоксикацій них властивостей організму.

Метою нашої роботи було вивчити морфофункціональні особливості та супутні біохімічні зміни в системі пероксидне окислення ліпідів – антиоксидантна активність (ПОЛ-АОА) печінкової тканини організму мишей при розвитку карциноми NK/Ly та виявити ефективність метаболічної корекції при згодовуванні олії з насіння амаранту.

Матеріали та методи. Використали модель карциноми NK/Ly у мишей. Тварини були поділені на три групи: 1) контрольна; 2) з карциномою; 3) з карциномою та додаванням до раціону концентрованої олії амаранту із розрахунку 10 мкл/100г живої маси. Концентрована олія амаранту надана для досліджень НВЦ “Даніка”, Харків, Україна. Основні компоненти досліджуваної олії – жирні кислоти: пальмітинова (18%), лінолева (41%), олеїнова (37%), каротиноїди – 40 мг%, токофероли та токотрієноли – 94,5мг%, сквален – 3%. Щоденні одноразові дози олії вводили до корму за 10 днів до перевивання карциноми і протягом всього експериментального періоду. Антиоксидантний потенціал оцінювали спектрофотометрично за активністю каталази (КТ), супероксиддисмутази (СОД), глутатіонпероксидази (ГПО), рівнем гідропероксидів та малонового диадьдегіду в гомогенатах печінки. Проведено гістологічне і морфометричне дослідження печінкової тканини у всіх групах тварин.

Результати. Встановлено, що 25-денне споживання олії амаранту (ОАм) супроводжується достовірними змінами у системі ПОЛ-АОА гепатоцитів мишей з карциномою, особливо виразними на термінальній стадії розвитку (14-й день). Коригуючий ефект ОАм проявився, найперше, у двохразовій, порівняно з контрольними здоровими тваринами, активності СОД, яка у “не амарантових” хворих тварин була майже у 2,5 рази нижчою за “амарантових”. Активність КТ у 3-ій групі тварин майже не зазнала змін, порівняно з контрольними, і суттєво знизилась у 2ій групі хворих тварин. Очевидно, така модуляція активностей основних АОферментів зумовила значно нижчий рівень МДА у “амарантових” тварин (на 36%). Модулюючий вплив ОАм забезпечив суттєве зниження ГПО на тлі високого, співмірного з тваринами 2-ої групи, рівня гідропероксидів, що вважається доброю прогностичною ознакою для успішної поліхіміотерапії пухлин. Гістологічне дослідження печінки в загальному показало меншу вираженість дистрофічних змін тканини у хворих тварин при додаванні в їжу ОАм. В нормі (1-а група) спостерігали збережену часточкову структуру печінки, із трабекулярним розташуванням гепатоцитів довкола центральної вени. Розміри клітин 8,6±1,5 мкм. Клітини з добрими тинкторіальними властивостями. Зрідка виявляються двоядерні гепатоцити. Вміст гетерохроматину в ядрах свідчить про їх зрілість та функціональну повноцінність. В гепатоцитах хворих мишей (2-а група) спостерігали значні зміни структури гепатоцитів. Порушення звичного ходу печінкових балок, дрібно та середньовогнищеві скупчення атипових деформованих клітин різного розміру з різним об'ємом ядер – від дрібних ущільнених до ненормально великих. Ядра з малим вмістом гетерохроматину, маргінальним його розташуванням. Цитоплазма клітин, що зберегли форму, містить вакуолі із зернистими включеннями. Наявна дифузна позаклітинна інфільтрація паренхіми. Розмір клітин варіює від 5-6 до 15-16 і навіть 20 мкм (табл.1). Дегенеративні зміни гепатоцитів, дезорганізація структур цитоплазми, ознаки автолізу свідчать про яскраву картину злоякісного процесу. Під впливом ОАм (3а група) спостерігали значно менші ділянки порушеної структури печінки, які, найголовніше, в значній мірі зберігають типовість. Скупчення атипових клітин значно менші як по кількості, так і по розмірах. Спостерігається менша гетерогенність клітинних елемент ів в патологічно змінених ділянках. Розмір гепатоцитів знижується до 11,1±2,1 мкм. Виражена круглоклітинна інфільтрація спостерігається довкола більших судин (центральні вени, артерії та тріади). Всі судини повнокровні. Таким чином, нормалізація тинкторіальних особливостей, трабекулярна структура, значно менший поліморфізм клітин та ядер свідчить про стабілізуючий вплив ОАм, злоякісність носить не дифузний, а вузловий характер, з порівняно невеликою кількістю атипових клітин.

Таблиця 1 Морфометрія гепатоцитів мишей при розвитку пухлини NK\Ly та впливі ОАм
ПоказникиГрупа1
(контроль)
Група 2
(14 день розвитку пухлини)
Група 3
(14 день розвитку пухлини + ОАм)
М ± m, мкм8,6 ± 0,1513,01 ± 0,3210,17 ± 0,2
sigma, мкм1,51 3,19 1,98
Сv, %0,19 0,25 0,19
Max, мкм12,7628,0720,5
Max, мкм5,016,265,5

Висновки. Описані ефекти, одержані в наших дослідженнях, зумовлені, на нашу думку, синергічною взаємодією складників ОАм основним чином завдяки компенсації гіпоксії клітин, яка може відбуватися кількома шляхами: інтенсивніші флуктуації кисню метаболічного генезу під час стимуляції досліджуваних процесів; структурнофункціональна стабілізація мембран гепатоцитів, в т.ч. мітохондріальних, за рахунок сквалену і лінолевої кислоти(С18:2); перенесення кисню при утворенні лабільних комплексів О2 з каротиноїдами та скваленом олії. Інтенсивна дисмутація супероксиданіону, який посилює проліферативні процеси, з одного боку, і очевидна оптимізація стаціонарного потоку Н2О2, з другого боку, може мати регуляторні впливи на обмеження активності пероксидліпідзалежної протеїнкінази С. Поруч з тим, залучення С18:2, яка є найкращим субстратом для ліпоксигеназ, формує передумови для переключення неконтрольованого, неферментативного ПОЛ до ферментативного, сприятливішого для апоптозу. В цілому, такі біохімічні зміни вказують на посилення аеробних перетворень, які запобігають непластичним процесам. Мікроскопічний еквівалент цих біохімічних змін проявився у кращій організації і збереженні морфології гепатоцитів мишей при розвитку карциноми NK/Ly. Отже, наші дослідження підтверджують перспективність застосування ОАм в ад’ювантній терапії новоутворів, а також в онкореабілітації для підтримання енергетичного і морфофункціонального гомеостазу організму.

 

// Карповские чтения: Материалы I Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 18-21 мая 2004 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2004. - 75с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100