Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ПРОФЕСОР В.П.КАРПОВ І ЗНАЧЕННЯ ЙОГО НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ І.В.Твердохліб, Ю.Б.Чайковський Дніпропетровська державна медична академія (Дніпропетровськ)
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Київ)
В.П.Карпов

Народження наукової школи завжди є результатом діяльності великого вченого та видатної особи. Таким вченим – засновником Дніпропетровської гістологічної школи – був професор Володимир Порфирійович Карпов. Саме його зусиллями у 1917 році була створена кафедра гістології у стінах невеликої будівлі колишнього Олексіївського госпіталю.

Народився В.П.Карпов 10 квітня 1870 року, у 1893 році закінчив медичний факультет Московського університету і на початку XX століття, провівши фундаментальні цитологічні експерименти у школі професора І.Ф.Огнєва, став одним із видатних представників Московської гістологічної школи, заснованої О.І.Бабухіним. У 1904 році В.П.Карпов захистив докторську дисертацію на тему: "Дослідження прямого поділу клітин". В 1914 році він зайняв посаду професора кафедри гістології Московського університету і одночасно читав лекції на філософському відділенні Московських Вищих жіночих курсів.

Будучи блискучим мікроскопістом, В.П.Карпов популізував теорію мікроскопа. Працюючи у Відні в лабораторії видатного мікроскопіста Аббе, В.П.Карпов зробив значний внесок у розробку загальної теорії мікроскопа й написав посібник "Очерк общей теории микроскопа в ее историческом развитии", який протягом десятиліть був настільною книгою для морфологів.

Підручник “Начальный курс гистологии”, створений В.П.Карповим у 1913 році, вирізнявся дуже високим науковим та педагогічним рівнем, витримав 7 видань та користувався великою популярністю та повагою.

У 1917 році В.П.Карпов переїхав до Катеринослава з Москви, де працював на кафедрі гістології Петровсько-Розумовської академії, і взяв активну участь в організації Катеринославського університету, а згодом – Катеринославської медичної академії. Будучи ректором академії і першим завідувачем створеної ним кафедри гістології, В.П.Карпов розвинув широкі дослідження в галузі загальної гістології та цитології. На кафедрі гістології розширювався обсяг наукових робіт. Поряд з класичними гістологічними методиками В.П.Карповим та його учнями (М.М.Марич, М.Л.Гербільський, М.Х.Флеров, Н.О.Маслов) широко застосовувались методи прижиттєвого дослідження клітинних ядер. Він створив оригінальний мікротом власної конструкції, вивчав та розвивав методи прижиттєвого дослідження клітин. Цей напрямок Дніпропетровської гістологічної школи згодом отримав успішний розвиток у відомих роботах професорів Д.М.Насонова, В.Я.Александрова, В.П.Макарова.

Він зумів об'єднати навколо себе вчених, енергійно взявся за підготовку молодих науково-педагогічних кадрів. Вже з 1920 року в інституті успішно проходили засідання Катеринославського Єдиного наукового медичного товариства, очолюваного В.П. Карповим. Відомі його блискучі доповіді з загальнобіологічних і філософських проблем. Його вчення "О естественных системах" мало велике значення для правильного розуміння актуальних проблем сучасної морфології та взаємозв'язку між фізикою, хімією та біологією і відкривало нові перспективи для природничо-наукових досліджень. Під його керівництвом пройшов II Національний з’їзд анатомів, гістологів та ембріологів. Професор В.П.Карпов входив до складу оргкомітету всіх морфологічних наукових конференцій країни з 1921 до 1941 року.

Будучи вченим з колосальною ерудицією, він організував і редагував "Катеринославський медичний журнал", який функціонував з 1921 до 1941 року. На сторінках журналу висвітлювались актуальні питання педагогічної, суспільно-санітарної медицини, лікарського побуту. Журнал, друкований орган Катеринославського медичного інституту та губернського відділу охорони здоров'я, відіграв важливу роль у розвитку вузу. У цьому журналі в 1924 році була надрукована праця В.П.Карпова "О прижизненном строении ядра". На основі багатолітніх досліджень він довів, що ядра клітин при житті являють собою "природну систему", від змін властивостей якої залежать прояви різних цитоплазматичних особливостей. Професор В.П.Карпов був переконаний, що при вивченні найтонших структур у цитології необхідно переходити на методи прижиттєвого дослідження. Ним була розроблена нова, порівняно з існуючою у той час, інтерпретація мітозу.

Проходження курсу гістології в перші роки роботи академії було досить важким. З усіх кінців України (Придніпров’я, Донбасу, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини) приїжджала молодь у Катеринослав за одержанням медичної освіти. На єдиний у той час лікувальний факультет проводився набір понад 600 студентів. Великі прийоми, за умови недоліку приміщень, навчального і господарського устаткування, наочних приладів створювали великі труднощі. Основою навчально-методичної діяльності були глибокі за змістом і блискучі за формою лекції В.П.Карпова, що завжди враховували рівень підготовки аудиторії. Лекційний курс В.П.Карпова відрізнявся високим науковим рівнем, філософською глибиною та блискучим викладом.

Навчальним посібником у той час був перекладений з німецької "Підручник гістології" Ф.Штера і В.Меллендорфа. У проведенні практичних занять використовувався фронтальний метод, при якому вся група студентів за вказівкою викладача послідовно проробляла одну за іншою цілий ряд маніпуляцій і спостережень по мікропрепаратах.

Учні В.П.Карпова – представники Дніпропетровської гістологічної школи – зробили значний внесок у розвиток інших гістологічних кафедр та лабораторій. Володимир Порфирійович був надзвичайно вимогливим керівником, що дозволило колегам кафедри гістології, якою він керував, стати гідними продовжувачами його справи. Серед його учнів – професор М.М.Марич (завідувач кафедрою гістології Дніпропетровського, а згодом – Саратовського медінститутів), професор М.Л.Гербильський (завідувач кафедрою гістології Воронезького медінституту), професор Б.П.Хватов (завідувач кафедрою гістології Кримського медінституту) та інші вчені.

В.П.Карпов був не лише видатним гістологом, а й високо ерудованим філософом. Значний інтерес викликали його дослідження в галузі філософії. У більшості своїх праць того часу він торкався натурфілософських проблем. Він досконало вивчав античну філософію, що досягла свого апогею перш за все у працях Аристотеля, який у полеміці з Платоном вказував на закономірність взаємодії форми і функції органів, виявляв глибокий інтерес до його праць в галузі ембріології. Важливими були його філософські погляди на цілісність організму. Будучи не тільки великим знавцем стародавніх мов, але і перекладачем, він перекладав з латинської і грецької мов на російську твори Аристотеля і Гіппократа. В цей період ним були опубліковані такі важливі праці, як "Віталізм і завдання наукової біології в питанні життя" (1909), "Натурфілософія Аристотеля" (1911), "Основні риси органічного розуміння природи" (1913), написана вступна стаття і примітки до "Вибраних творів Гіппократа", він був редактором 3-томного видання "Творів Гіппократа", яке й донині є кращим російськомовним виданням Гіппократа.

Вчений зі світовим ім'ям, В.П.Карпов був одним із найосвіченіших біологів свого часу і мав великий вплив на розвиток теорії та природничо-наукових основ медицини. Його роботи мали велике значення для наукового розуміння багатьох життєвих процесів організму. Згодом діяльність Дніпропетровської гістологічної школи, заснованої В.П.Карповим, протягом свого розвитку відбивала і розвивала ідеї свого часу, зробивши значний внесок у розвиток цитології (1916-1933), навчання про м'язові тканини (1933-1941), периферичну нервову систему (1944-1954), різні аспекти гістофізіології ендокринної системи (1954-1989), функціональну морфологію міокарда (на сучасному етапі). Отже, за зміною дат, явищ, блискучих індивідуальностей представників школи виявляється єдиний процес становлення її традицій та досвіду, єдина логіка розвитку школи як цілого. Вивчення багатої наукової спадщини професора Володимира Порфирійовича Карпова – видатного вченого, який створив свій науковий напрям у медицині, наукову школу – є важливим для розвитку наукових традицій та нових досягнень у сучасних умовах.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100