Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

РОЛЬ ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З ДЕЦИДУАЛЬНОЮ ОБОЛОНКОЮ, В ФОРМУВАННІ ІМУНОЛОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МІЖ МАТЕРИНСЬКИМ І ПЛОДОВИМ ОРГАНІЗМАМИ М.А.Волошин, О.Г.Кущ Кафедра анатомії людини
Запорізький державний медичний університет

Актуальність. В імунології репродукції важливе значення відводиться лімфоцитам децидуальної оболонки. Але до теперішнього часу вивчалися лише окремі популяції лімфоцитів, незважаючи на органо-циркуляторний принцип будови імунної системи слизової оболонки і ендометрію матки та децидуальної оболонки. В місцевій імунній системі матки та в децидуальній оболонці виявляють популяцію лімфоцитів з особливим антигеним репертуаром CD54+19-, тобто ці лімфоцити експресують на своїй мембрані специфічний homig-рецептор до тканини ендометрію. Але до початку розпізнавання цими лімфоцитами антигену вони повині пройти антигеннезалежне диференціювання. Проліферація і диференціювання імунологічно незрілих лімфоцитів можлива завдяки мікрооточеню клітин мезенхіального походження - дендрітних клітин і клітин епітелію, якими є клітини ендометрію матки і децидуальні клітини. Тому, доцільно обособити лімфоїдну тканину, асоційовану з маткою та децидуальною оболонкою, по анології з лімфоїдною тканиною, асоційованою з шлунково-кишковим трактом (GALT - gut-associated lymphoid tussue), бронхами і бронхіолами (BALT- bronchial-associated lymphoid tussue), шкірою (SALT- skin-associated lymphoid tussue) і дослідити розподіл лімфоцитів різного ступіння імунологічної зрілості в материнській частині плаценти.

Мета дослідження. Вивчити топографію лімфоцитів різного ступіння імунологічної зрілості в децидуальній оболонці матки щурів протягом третього триместру вагітності.

Матеріал та методи. Об'ктом дослідження стали 84 плаценти щурів племені Вістар на 18-у, 22-у добу вагітності та на час пологів. Забір плацент здійснювали у декапітованих тварин. Матеріал фіксували в розчині Буєна. Гістологічну обробку матеріала здійснювали стандартним засобом. Зрізи плацент товщиною 5-6 мкм фарбували гематоксиліном і еозіном, проводили ШІК-реакцію. В товщі децидуальної оболонки (компактного і спонгіозного шарів) вивчали розподіл лімфоцитів. Імунологічно незрілі PNA+-лімфоцити виявляли гістохімічним способом, використовуючи стандартні набори НПК "Лектинтест" (Львів). Кількісні результати обробляли методом варіаційної статистики.

Результати та їх обговорення. На 18-у добу вагітності лімфоцити в спогіозному шарі децидуальної оболонки розташовані дифузно і утворюють невеликі скупчення з 5-7 клітин навколо судин і мезометральних залоз. Серед епітеліальних клітин мезометральних залоз зустрічаються внутрішньоепітеліальні лімфоцити. В компактному шарі децидуальної оболонки виявляються лімфоцити з широкою цитоплазмою. Імунологічно незрілі PNA+-лімфоцити розташовані в товщі спонгіозного шару лімфоцитів, серед епітеліальних клітин мезометральних залоз, в компактному шарі клітин.

На 22-у добу вагітності, візуально, кількість лімфоцитів в спонгіозному шарі плаценти лімфоцитів меньшає. Імунологічно незрілі PNA+-лімфоцити майже не виявляються. На час пологів переважна частина імунологічно зрілих лімфоцитів зустрічається в компактному шарі плаценти.

Таким чином, виявлено, що в децидуальну оболонку здатні мігрувати імунологічно незрілі PNA+-лімфоцити. Відомо, що вони позатимічного похо-дження і мають TCR-gamma-delta-рецептор. Проліферуючи і проходячи диференцювання, вони перетворюються на імунологічно зрілі лімфоцити з морфологією лімфоцитів природніх-кіллерів. Вірогідно, головна функція цих лімфоцитів є захист материнської тканини від надлишкової інвазії трофобласта та елімінація реактивних Т-лімфоцитів материнського походження, які здатні проявляти агресію до плоду як до аллотрансплантату. Тому, закономірним є явище зменьшення кількості імунологічно незрілих і умунологічно зрілих лімфоци-тів в децидуальній оболонці наприкінці вагітності, що є відображенням по-рушення імунологічної толерантності між плодовим і материнським організмами.

Підсумок. Таким чином, лімфоїдна тканина, асоційована з децидуальною оболонкою представлена імунологічно незрілими PNA+-лімфоцитами і тканинноспецифічними імунологічно зрілими лімфоцитами. Протягом третього триместру вагітності виявляються динамічні зміни в кількості цих двох популяцій лімфоцитів. Зменьшення кількості лімфоцитів обох цих популяцій лімфоцитів призводить до відміни імунологічної толерантності між плодом та матірью.

 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100