Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
Реклама: https://mp3uk.net так странно в моей голове жу жу жу.
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

ЗМІНА УЛЬТРАСТРУКТУРИ ТКАНИН НИРКИ ДОСЛІДНИХ ТВАРИН, ЩО ЗАЗНАЛИ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ СОЛЕЙ СВИНЦЮ, АЛЮМІНІЮ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ О.І.Петришен Кафедра медичної біології, генетики та гістології
Буковинський державний медичний університет
(Чернівці)

Вступ. За останні роки стан здоров’я населення України значно погіршився, що зумовлено антропологічним забрудненням середовища, зокрема, сполуками алюмінію та свинцю, та збільшенням психоемоційного навантаження, дії якого піддається щодня кожен з нас. Не зважаючи на поширеність перерахованих шкідливих факторів, залишається недостатньо вивченим поєднаний вплив солей алюмінію, свинцю та стресу. Мета досліджень. Вивчити структурні зміни архітектоніки нирки щурів, що піддались комбінованому впливу солей алюмінію, свинцю на фоні іммобілізаційного стресу. Матеріал і методи. Дослідження проводились на 24 статевозрілих самцях білих щурів, масою 0,15 – 0,18 кг, які утримувалися в умовах віварію при сталій температурі та вологості повітря з вільним доступом до води та їжі. Тварин було розділено на 2 групи: І група – контрольна (n = 12), ІІ група – (n = 12), в якій тваринам впродовж 14 діб вводили внутрішньошлунково на 1% крохмальній суспензії алюмінію хлорид у дозі 200мг/кг та свинцю хлорид 50мг/кг та на 14 добу експерименту тваринам створювали одногодинний іммобілізаційний стрес. В подальшому дослідним тваринам проводилась евтаназія під легким ефірним наркозом з подальшим видаленням нирок та приготуванням гістологічних препаратів. Морфометричні методи дослідження проводились за допомогою окулярного мікрометра та використанням гістометричних методів дослідження за Palkovits та Zolnai. Цифрові показники обробляли статистично, різницю між порівняльними величинами визначали за критеріями t Ст’юдента.

Результати досліджень. У дослідних тварин збільшується товщина кіркової речовини та мозкової, відмічено збільшення величини розмірів тілець за рахунок збільшення об’єму, як судинного клубочка так і фільтраційної щілини. Зазнають змін і канальці нефрону у 2,5 раза збільшується діаметр проксимального відділу, петлі Генле та помірне збільшення дистального відділу. Поряд з цим у дослідних тварин виявленні морфологічні зміни клітин, що входять до складу канальців нирки. В епітеліоцитах проксимального та дистального відділу нефрону відмічено значні гідропічні зміни та явища балонної дистрофії. Цитоплазма клітин містить мілкі та поодинокі великі вакуолі, а у ряді епітеліоцитів навколоядерні вакуолі, що збільшує розміри. Ядра клітин гіперхромні, ядерно-цитоплазматичний індекс Гертвіга зсунутий у бік цитоплазми. У частини епітеліоцитів проксимального та дистального канальців відмічаються локальні морфологічні зміни, що супроводжуються дистрофічними порушеннями структури клітин.

У кровоносному мікроциркуляторному руслі нирки виявлено помірні явища стазу та сладжу, повнокрів’я судин, різке розширення лімфатичних капілярів, стромальний та перивазальний набряки, невеликі вогнища діапедезних крововиливів. Висновок. Комбінована дія солей алюмінію, свинцю та іммобілізаційного стресу призводить до морфофункціональних та дистрофічних змін тканин нирки з явищами гідропічної та балонної дистрофії в епітеліоцитах канальців нефрону, що супроводжуються явищами стазу та сладжу з різким кровонаповненням та розширенням лімфатичних судин, стромальним та перивазальним набряком, невеликими осередками діапедезних крововиливів.

Перспективи наукового пошуку. Подальше вивчення впливу комбінованій дії солей алюмінію, свинцю та стресового фактору на морфологічні показники нирки дадуть можливість виявити динаміку розвитку компенсаторно-адаптаційних та репаративних механізмів та розробити методи їх корекції.

 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100