Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
Реклама: https://mp3uk.net так странно в моей голове жу жу жу.
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

ЗМІНА УЛЬТРАСТРУКТУРИ ТКАНИН НИРКИ ДОСЛІДНИХ ТВАРИН, ЩО ЗАЗНАЛИ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ СОЛЕЙ СВИНЦЮ, АЛЮМІНІЮ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ О.І.Петришен Кафедра медичної біології, генетики та гістології
Буковинський державний медичний університет
(Чернівці)

Вступ. За останні роки стан здоров’я населення України значно погіршився, що зумовлено антропологічним забрудненням середовища, зокрема, сполуками алюмінію та свинцю, та збільшенням психоемоційного навантаження, дії якого піддається щодня кожен з нас. Не зважаючи на поширеність перерахованих шкідливих факторів, залишається недостатньо вивченим поєднаний вплив солей алюмінію, свинцю та стресу. Мета досліджень. Вивчити структурні зміни архітектоніки нирки щурів, що піддались комбінованому впливу солей алюмінію, свинцю на фоні іммобілізаційного стресу. Матеріал і методи. Дослідження проводились на 24 статевозрілих самцях білих щурів, масою 0,15 – 0,18 кг, які утримувалися в умовах віварію при сталій температурі та вологості повітря з вільним доступом до води та їжі. Тварин було розділено на 2 групи: І група – контрольна (n = 12), ІІ група – (n = 12), в якій тваринам впродовж 14 діб вводили внутрішньошлунково на 1% крохмальній суспензії алюмінію хлорид у дозі 200мг/кг та свинцю хлорид 50мг/кг та на 14 добу експерименту тваринам створювали одногодинний іммобілізаційний стрес. В подальшому дослідним тваринам проводилась евтаназія під легким ефірним наркозом з подальшим видаленням нирок та приготуванням гістологічних препаратів. Морфометричні методи дослідження проводились за допомогою окулярного мікрометра та використанням гістометричних методів дослідження за Palkovits та Zolnai. Цифрові показники обробляли статистично, різницю між порівняльними величинами визначали за критеріями t Ст’юдента.

Результати досліджень. У дослідних тварин збільшується товщина кіркової речовини та мозкової, відмічено збільшення величини розмірів тілець за рахунок збільшення об’єму, як судинного клубочка так і фільтраційної щілини. Зазнають змін і канальці нефрону у 2,5 раза збільшується діаметр проксимального відділу, петлі Генле та помірне збільшення дистального відділу. Поряд з цим у дослідних тварин виявленні морфологічні зміни клітин, що входять до складу канальців нирки. В епітеліоцитах проксимального та дистального відділу нефрону відмічено значні гідропічні зміни та явища балонної дистрофії. Цитоплазма клітин містить мілкі та поодинокі великі вакуолі, а у ряді епітеліоцитів навколоядерні вакуолі, що збільшує розміри. Ядра клітин гіперхромні, ядерно-цитоплазматичний індекс Гертвіга зсунутий у бік цитоплазми. У частини епітеліоцитів проксимального та дистального канальців відмічаються локальні морфологічні зміни, що супроводжуються дистрофічними порушеннями структури клітин.

У кровоносному мікроциркуляторному руслі нирки виявлено помірні явища стазу та сладжу, повнокрів’я судин, різке розширення лімфатичних капілярів, стромальний та перивазальний набряки, невеликі вогнища діапедезних крововиливів. Висновок. Комбінована дія солей алюмінію, свинцю та іммобілізаційного стресу призводить до морфофункціональних та дистрофічних змін тканин нирки з явищами гідропічної та балонної дистрофії в епітеліоцитах канальців нефрону, що супроводжуються явищами стазу та сладжу з різким кровонаповненням та розширенням лімфатичних судин, стромальним та перивазальним набряком, невеликими осередками діапедезних крововиливів.

Перспективи наукового пошуку. Подальше вивчення впливу комбінованій дії солей алюмінію, свинцю та стресового фактору на морфологічні показники нирки дадуть можливість виявити динаміку розвитку компенсаторно-адаптаційних та репаративних механізмів та розробити методи їх корекції.

 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100