Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ХОНДРОЦИТІВ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩА КОЛІННОГО ТА НАДП’ЯТКОВО-ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБІВ ПІСЛЯ ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ Б.В.Шутка, У.М.Дутчак, О.В.Саган, Я.І.Клипич Кафедра анатомії людини
Івано-Франківська державна медична академія
(Івано-Франківськ)

Обгрунтуванння актуальності, мета. Різноманітні види стресових впливів на організм, до числа яких входить і холод, викликають відповідну реакцію з боку різних органів і тканин [1, 2]. Є ряд робіт, які описують структурні зміни зумовлені охолодженням в ранні терміни після усунення холоду в таких органах як печінка, легені, нирки, яєчники, шкіра [3, 4] і майже зовсім відсутні дані про такі стани в структурних елементах різних суглобів.

Метою даної роботи було визначити ультраструктурні зміни хондроцитів через 1, 3, 7 діб після дії загальної глибокої гіпотермії.

Матеріали і методи дослідження. Об’єктом дослідження послужили суглобові хрящі колінного та надп’ятково-гомілкового суглобів 40 білих безпорідних статевозрілих щурів. В роботі використано комплекс морфологічних методів дослідження: охолодження тварин до стану загальної глибокої гіпотермії; електронномікроскопічне дослідження, кількісний аналіз.

Результати та їх обговорення. При електронномікроскопічному дослідженні хрящів обох суглобів на першу добу після дії загальної глибокої гіпотермії хондроцити поверхневого шару продовгуватої форми зі зменшеною кількістю відростків, їх цитоплазма просвітлена. Ядра видовженої форми, хроматин у них розміщується нерівномірно. Мітохондрії з просвітленим матриксом і відсутніми кристами. Апарат Гольджі представлений декількома мішечками, гранулярна ендоплазматична сітка розширена, з невеликою кількістю рибосом. В проміжній зоні хондроцити зазнають найбільше виражених змін. Вони значно збільшені за розмірами. Цитоплазма слабої електронної щільності. Ядра малі, округлої форми, наступає дезорганізація хроматину. Залишається велика кількість вакуолей. Мітохондрії з матриксом слабої щільності. Апарат Гольджі в стані набряку. Лакунарний просвіт зменшується, хондроцити виповнюють всю лакуну.

Хондроцити базальної зони також змінені. Вони збільшуються за розмірами. Цитоплазма слабої електронної щільності. Ядра великі, хроматин в них групується в окремі грудки. Мітохондрії в невеликій кількості з просвітленим матриксом і дезорієнтованими кристами. Збільшується кількість лізосом.

На третю добу в поверхневій зоні майже всі хондроцити з ознаками набряку та дегенерації. Деякі хондроцити мають сплюснуту веретеноподібну форму. Цитоплазма електроннощільна. Зменшується кількість органел, проходить дезінтеграція ендоплазматичної сітки. Апарат Гольджі слабо виражений, багато вакуолей, лізосом. В інших цитоплазма просвітлена, визначаються поодинокі органели, мітохондрії з просвітленим матриксом і руйнацією крист, редукованими ендоплазматичною сіткою та апаратом. У набряклій цитоплазмі хондроцитів проміжної зони ядра набувають овоїдної форми, з неоднорідним розміщенням хроматину. Настає редукція гранулярної ендоплазматичної сітки і апарату Гольджі. Спостерігається набряк мітохондрій з дезорганізацією і зникненням крист, великою кількістю лізосом. У багатьох клітинах спостерігаються явища клазматозу.

На сьому добу на ультраструктурному рівні хондроцити всіх зон знаходяться в різному морфофункціональному стані. В одних з них виявляється важкий ступінь пошкодження, в інших – легкий. Ряд клітин з найбільш глибокими змінами, характеризувалися лізисом окремих ділянок цитоплазми та клазматозом, а також пікнотично зморщеними ядрами. Малочисельні органели цитоплазми хондроцитів були деструктивно зміненими. Рідше зустрічалися клітини, що містили ліпідні включення у просвітлених ділянках цитоплазми.

Нами встановлено, що в суглобовому хрящі першими на пошкодження реагують хондроцити проміжної зони хряща, які лежать на межі з поверхневою. В них найбільше виражений набряк, з’являється велика кількість вакуолей та лізосом. У цьому наші дані співпадають з авторами [5,6], проте, вони спостерігали їх при спеціальному пошкодженні суглобів, ми ж констатували цей факт при дії загальної глибокої гіпотермії, а також в умовах наближення до локальної (на надп’ятково-гомілковому суглобі). Таку реакцію з боку цих хондроцитів ми пояснюємо тим, що вони є найбільш активними в функціональному відношенні клітинами і тому першими реагують на холод.

Висновки. В дослідах на колінному та надп’ятково-гомілковому суглобах 40 білих безпорідних статевозрілих щурів, використовуючи комплекс морфологічних методів дослідження вивчено стан хондроцитів та колагенових волокон суглобового хряща на 1, 3, 7 добу після дії загальної глибокої гіпотермії. Встановлено, що найбільш виражені зміни відбуваються з 3 по 7 добу постгіпотермічного періоду і проявляються значними змінами як хондроцитів, так і колагенових волокон. На ультраструктурному рівні зафіксовані дистрофічні та деструктивні зміни з боку ядер та органел.

Список літератури.

  1. Бабийчук Г.А. Действие холода на биологические объекты: Сборник научных трудов. - К.: Наукова думка, 1992. – 68 с.
  2. Даценко Г.В., Шаповал Е.Н. Морфофункциональные изменения в организме в ответ на общую и локальную гипотермию (обзор литературы) // Вестник морфологии. - 2001. - № 2 .- С. 305-307.
  3. Шутка Б.В., Саган О.В. Изменение МЦР кожи после действия общей глубокой гипотермии // Вестник проблем биологии и медицины. – 1998. - № 6. - С. 54-62.
  4. Гречин А.Б. Ультраструктурные изменения в строении микроциркуляторного русла семенников в разные строки после влияния общей глубокой гипотермии // Материалы IV Международного Конгресса по интегративной антропологии. – Санкт-Петербург. – 2002. – С. 98-99.
  5. Виноградова Е.В. Механизмы деструкции и регенерации хряща коленного сустава при остеоартрозе // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2000. - № 2. - С. 97-98.
  6. Жураковский И.П. Патоморфологические изменения гиалинового хряща при воздействии фокальной персистующей инфекции // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2002. - № 10. – С. 106-108.
 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100