Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2005

обложка

Карповские чтения: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

АНГІОАРХІТЕКТОНІКА МІОКАРДА ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ЩУРА НА ВИСОТІ ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ Б.В.Шутка, О.Я.Жураківська, О.В.Саган Кафедра анатомії людини
Івано-Франківська державна медична академія

Вплив низьких температур обумовлює морфологічну перебудову та виникнення адаптаційно-пристосувальних процесів у гемомікроциркуляторному руслі (ГМЦР) та тканинних елементах [1, 5]. Однак, довготривалий вплив гіпотермії може призвести до морфофункціональних змін незворотнього характеру в різних органах і тканинах [2, 4]. Виходячи із цього, метою нашого дослідження було встановити за допомогою комплексних методів морфологічний стан васкуляризації міокарда шлуночків серця на висоті дії загальної глибокої гіпотермії.

Для дослідження було використано 20 дорослих білих безпорідних статевозрілих щурів-самців масою 180-200г. Піддослідних тварин розділили на дві групи: контрольну (10) і експериментальну (10). Охолодження щурів здійснювали по запатентованій нами методиці “Спосіб моделювання загальної глибокої гіпотермії в експерименті” (за № 2003065678 від 15.03. 2004р.). Для вивчення судин ін’єкційним методом використовували ефірно-хлороформну суміш паризької синьої. Евтаназію тварин здійснювали шляхом передозування ефіру і забирали шматочки серця з правого та лівого шлуночків. Для гістологічного дослідження матеріал фіксували в 12% р-ні формаліну з наступною заливкою в парафінові блоки. На мікротомі отримували зрізи товщиною 5-7 мкм з наступним зафарбуванням їх гематоксиліном і еозином та фукселін-пікрофуксином. Для електронно-мікроскопічного дослідження матеріал фіксували в 2% розчині чотирьохокису осмію. В подальшому промивали у 0,1 М фосфатному буфері з pH – 7,4 із наступною дегідратацією в етиловому спирті зростаючих концентрацій. Шматочки досліджуваної тканини послідовно просочували у сумішах епоксидних смол (по 1 годині в кожній), після цього заливали епоксидною смолою і полімеризували при температурі +56оС протягом доби. Ультратонкі зрізи одержували на ультрамікротомі Tesla BS-490A, контрастували їх 2% розчином уранілцитрату на 70% етанолі і сумішшю Рейнольдса, потім вивчали в електронному мікроскопі ПЕМ-100АК.

На висоті гіпотермії при світлооптичному вивченні міокарда шлуночків щурів нами спостерігався спазм інтрамуральних мікросудин. Їх просвіт місцями звужений і заповнений ін’єкційною масою погано. Синусоїди та венули добре ін’єковані і чітко видимі на фоні нерівномірно наповненого артеріального русла.

При дослідженні препаратів, зафарбованих фукселін-пікрофуксином, просвіт артеріол звужений. Ядра ендотеліоцитів переміщуються на верхівки складок і наближаються впритул одне до одного, розміщуючись у просвіті мікросудини у вигляді частоколу. Внутрішня еластична мембрана утворює значну складчастість різної глибини. Гладком’язові клітини середньої оболонки заглиблюються між складками внутрішньої еластичної мембрани. Ядра у них округлої форми, пікнотичні. Еластичні і колагенові волокна зовнішньої оболонки мають звивистий хід, потовщені, зовнішня еластична мембрана слабо контурується. Добре виражений периваскулярний набряк.

Посткапіляри, венули та вени розширені, повнокровні. Стінка їх нерівномірно стоншена. Ендотеліоцити нерівномірно вистеляють внутрішній периметр судини. Ядра їх розміщені ланцюжком і щільно примикають один до одного. Середня оболонка витончена, розпушена. У деяких венулах спостерігаються варикозні випинання та аневризматичні розширення внаслідок витончення окремих сегментів венулярної стінки. Зміни, які спостерігалися нами на висоті гіпотермії, описані і іншими дослідниками при стресових ситуаціях [3, 7]. Вони проявлялись у змінах глікокаліксу ендотеліоцитів та тромбоцитів, що сприяє значному зниженню антиагрегаційних властивостей стінки судин та вивільненню біологічно-активних речовин, а як наслідок – тромбоутворення. При цьому інгібуються ферментні системи, які підтримують гомеостаз, зокрема, рівень біологічних амінів. Відбувається зниження пластичних процесів і посилення внутрішньоклітинного катаболізму, що обумовлює руйнування ендотеліоцитів з їх десквамацією і оголенням тромбогенної поверхні [6].

На висоті гіпотермії просвіт гемокапілярів звужений. При ультраструктурному дослідженні ендотеліоцити набряклі, цитоплазма периферійної їх зони містить велику кількість мікропіноцитозних пухирців, везикул, вакуолей. Люменальна поверхня утворює глибокі випини у вигляді мікроворсинок і мікровиростів, що ще більше веде до звуження просвіту капілярів і порушення мікроциркуляції. У цитоплазмі збільшується кількість мікротрубочок. Ядра набряклі, у каріоплазмі гранули хроматину подекуди формують грудки. Каріолема має звивисті контури з глибокими інвагінаціями. Перинуклеарний простір місцями розширений. У навколоядерному просторі спостерігається набряк та дезорганізація складових компонентів апарату Гольджі. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. Більшість з них мають нерівні контури і гублять прикріплені до їх мембран рибосоми. Останні вільно розміщуються у цитоплазмі або групуються у полісомальні розетки. Матрикс мітохондрій просвітлений. У більшості з них спостерігається розширення крист. У цитоплазмі також візуалізуються поодинокі гранули з електроннощільним матриксом, які подібні на тільця Вейбеля-Паладе. Такі зміни більшість дослідників трактують як наслідок посттравматичної реакції [7].

Узагальнюючи результати дослідження, можна прийти до висновку, що на висоті гіпотермії у артеріальній частині ГМЦР виникає спазм мікросудин при розширенні супроводжуючих вен.

Література.

  1. Пашкова И.Г., Сорокина Л.В., Штанько С.А. Влияние предварительной острой гипотермии на характеристику одиночного сокращения скелетной мышцы крысы // Российс-кий физиологический журнал им. И.М.Сеченова. - 1996. - Т. 83, № 7. - С. 115-119.
  2. Перцович В.М., Дмитренко А.С., Перцович Ю.В., Жураківська О.Я. Відновні процеси фільтраційного бар’єру нирки після дії холодового фактора в середні терміни постгіпо-термічного періоду // Галицький лікарський вісник. - 2003. – Т.10, № 2. - С.162-165.
  3. Хара М.Р., Волков К.С., Кібук А.М. Особливості ультраструктури міокарда самців і самок щурів за умов дії кардіонекрозогенної дози адреналіну та протекції серця карбахо-ліном // Вісник морфології. - 2003. - № 1. - С. 10-12.
  4. Чудаков А.Ю. Судебно-медицинская и физиологическая характеристики острой общей глубокой акцидентальной гипотермии //Сб. научных работ военно-медицинской академии. - Санкт-Петербург. - 1997. - С. 23.
  5. Шутка Б.В., Саган О.В., Клипич Я.І., Жураківська О.Я. Компенсаторно-адаптаційні можливості тканинних базофілів шкіри у відновний період після дії загальної глибокої гіпотермії // Вісник проблем біології і медицини. - 2003. - № 1. - С. 44-45.
  6. Page C., Rose M., Yacoub M., Pigott R. Antigenic heterogeneity of vascular endotelium // Am. J. of Patology. - 1992. - Vol. 141. - P. 673-683.
  7. Resnick N., Yahav H., Shay-Salit A., Shushy M. Fluid shear stress and the vascular endothelium: for better and for worse // Prog. Biophys. Mol. Biol. – 2003. - Vol. 81, № 3. – P. 177-199.
 

// Карповські читання: Материалы II Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 12-15 апреля 2005 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2005. - 93с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100