Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

АНГІОАРХІТЕКТОНІКА МІОКАРДА ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ЩУРА НА ВИСОТІ ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ Б.В.Шутка, О.Я.Жураківська, О.В.Саган Кафедра анатомії людини
Івано-Франківська державна медична академія

Вплив низьких температур обумовлює морфологічну перебудову та виникнення адаптаційно-пристосувальних процесів у гемомікроциркуляторному руслі (ГМЦР) та тканинних елементах [1, 5]. Однак, довготривалий вплив гіпотермії може призвести до морфофункціональних змін незворотнього характеру в різних органах і тканинах [2, 4]. Виходячи із цього, метою нашого дослідження було встановити за допомогою комплексних методів морфологічний стан васкуляризації міокарда шлуночків серця на висоті дії загальної глибокої гіпотермії.

Для дослідження було використано 20 дорослих білих безпорідних статевозрілих щурів-самців масою 180-200г. Піддослідних тварин розділили на дві групи: контрольну (10) і експериментальну (10). Охолодження щурів здійснювали по запатентованій нами методиці “Спосіб моделювання загальної глибокої гіпотермії в експерименті” (за № 2003065678 від 15.03. 2004р.). Для вивчення судин ін’єкційним методом використовували ефірно-хлороформну суміш паризької синьої. Евтаназію тварин здійснювали шляхом передозування ефіру і забирали шматочки серця з правого та лівого шлуночків. Для гістологічного дослідження матеріал фіксували в 12% р-ні формаліну з наступною заливкою в парафінові блоки. На мікротомі отримували зрізи товщиною 5-7 мкм з наступним зафарбуванням їх гематоксиліном і еозином та фукселін-пікрофуксином. Для електронно-мікроскопічного дослідження матеріал фіксували в 2% розчині чотирьохокису осмію. В подальшому промивали у 0,1 М фосфатному буфері з pH – 7,4 із наступною дегідратацією в етиловому спирті зростаючих концентрацій. Шматочки досліджуваної тканини послідовно просочували у сумішах епоксидних смол (по 1 годині в кожній), після цього заливали епоксидною смолою і полімеризували при температурі +56оС протягом доби. Ультратонкі зрізи одержували на ультрамікротомі Tesla BS-490A, контрастували їх 2% розчином уранілцитрату на 70% етанолі і сумішшю Рейнольдса, потім вивчали в електронному мікроскопі ПЕМ-100АК.

На висоті гіпотермії при світлооптичному вивченні міокарда шлуночків щурів нами спостерігався спазм інтрамуральних мікросудин. Їх просвіт місцями звужений і заповнений ін’єкційною масою погано. Синусоїди та венули добре ін’єковані і чітко видимі на фоні нерівномірно наповненого артеріального русла.

При дослідженні препаратів, зафарбованих фукселін-пікрофуксином, просвіт артеріол звужений. Ядра ендотеліоцитів переміщуються на верхівки складок і наближаються впритул одне до одного, розміщуючись у просвіті мікросудини у вигляді частоколу. Внутрішня еластична мембрана утворює значну складчастість різної глибини. Гладком’язові клітини середньої оболонки заглиблюються між складками внутрішньої еластичної мембрани. Ядра у них округлої форми, пікнотичні. Еластичні і колагенові волокна зовнішньої оболонки мають звивистий хід, потовщені, зовнішня еластична мембрана слабо контурується. Добре виражений периваскулярний набряк.

Посткапіляри, венули та вени розширені, повнокровні. Стінка їх нерівномірно стоншена. Ендотеліоцити нерівномірно вистеляють внутрішній периметр судини. Ядра їх розміщені ланцюжком і щільно примикають один до одного. Середня оболонка витончена, розпушена. У деяких венулах спостерігаються варикозні випинання та аневризматичні розширення внаслідок витончення окремих сегментів венулярної стінки. Зміни, які спостерігалися нами на висоті гіпотермії, описані і іншими дослідниками при стресових ситуаціях [3, 7]. Вони проявлялись у змінах глікокаліксу ендотеліоцитів та тромбоцитів, що сприяє значному зниженню антиагрегаційних властивостей стінки судин та вивільненню біологічно-активних речовин, а як наслідок – тромбоутворення. При цьому інгібуються ферментні системи, які підтримують гомеостаз, зокрема, рівень біологічних амінів. Відбувається зниження пластичних процесів і посилення внутрішньоклітинного катаболізму, що обумовлює руйнування ендотеліоцитів з їх десквамацією і оголенням тромбогенної поверхні [6].

На висоті гіпотермії просвіт гемокапілярів звужений. При ультраструктурному дослідженні ендотеліоцити набряклі, цитоплазма периферійної їх зони містить велику кількість мікропіноцитозних пухирців, везикул, вакуолей. Люменальна поверхня утворює глибокі випини у вигляді мікроворсинок і мікровиростів, що ще більше веде до звуження просвіту капілярів і порушення мікроциркуляції. У цитоплазмі збільшується кількість мікротрубочок. Ядра набряклі, у каріоплазмі гранули хроматину подекуди формують грудки. Каріолема має звивисті контури з глибокими інвагінаціями. Перинуклеарний простір місцями розширений. У навколоядерному просторі спостерігається набряк та дезорганізація складових компонентів апарату Гольджі. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. Більшість з них мають нерівні контури і гублять прикріплені до їх мембран рибосоми. Останні вільно розміщуються у цитоплазмі або групуються у полісомальні розетки. Матрикс мітохондрій просвітлений. У більшості з них спостерігається розширення крист. У цитоплазмі також візуалізуються поодинокі гранули з електроннощільним матриксом, які подібні на тільця Вейбеля-Паладе. Такі зміни більшість дослідників трактують як наслідок посттравматичної реакції [7].

Узагальнюючи результати дослідження, можна прийти до висновку, що на висоті гіпотермії у артеріальній частині ГМЦР виникає спазм мікросудин при розширенні супроводжуючих вен.

Література.

  1. Пашкова И.Г., Сорокина Л.В., Штанько С.А. Влияние предварительной острой гипотермии на характеристику одиночного сокращения скелетной мышцы крысы // Российс-кий физиологический журнал им. И.М.Сеченова. - 1996. - Т. 83, № 7. - С. 115-119.
  2. Перцович В.М., Дмитренко А.С., Перцович Ю.В., Жураківська О.Я. Відновні процеси фільтраційного бар’єру нирки після дії холодового фактора в середні терміни постгіпо-термічного періоду // Галицький лікарський вісник. - 2003. – Т.10, № 2. - С.162-165.
  3. Хара М.Р., Волков К.С., Кібук А.М. Особливості ультраструктури міокарда самців і самок щурів за умов дії кардіонекрозогенної дози адреналіну та протекції серця карбахо-ліном // Вісник морфології. - 2003. - № 1. - С. 10-12.
  4. Чудаков А.Ю. Судебно-медицинская и физиологическая характеристики острой общей глубокой акцидентальной гипотермии //Сб. научных работ военно-медицинской академии. - Санкт-Петербург. - 1997. - С. 23.
  5. Шутка Б.В., Саган О.В., Клипич Я.І., Жураківська О.Я. Компенсаторно-адаптаційні можливості тканинних базофілів шкіри у відновний період після дії загальної глибокої гіпотермії // Вісник проблем біології і медицини. - 2003. - № 1. - С. 44-45.
  6. Page C., Rose M., Yacoub M., Pigott R. Antigenic heterogeneity of vascular endotelium // Am. J. of Patology. - 1992. - Vol. 141. - P. 673-683.
  7. Resnick N., Yahav H., Shay-Salit A., Shushy M. Fluid shear stress and the vascular endothelium: for better and for worse // Prog. Biophys. Mol. Biol. – 2003. - Vol. 81, № 3. – P. 177-199.
 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100