Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
Реклама: Вакансия водитель такси в белгороде.
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2005

обложка

Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ КРОВОНОСНИХ СУДИН, ГЕМОКАПІЛЯРІВ І ПАРЕНХІМИ ПРОСТАТИ НА ВИСОТІ ДІЇ ХОЛОДОВОГО ФАКТОРА ТА НА ПЕРШУ ДОБУ ПОСТГІПОТЕРМІЧНОГО ПЕРІОДУ Б.В.Шутка, О.Г.Попадинець, В.М.Іваночко, О.В.Саган Кафедра анатомії людини
Івано-Франківська державна медична академія

Урологам відомо, що передміхурова залоза створює проблеми, далеко не пропорційні її розмірам [1,4]. Не останню роль у розвитку захворювань простати відіграє холодовий фактор [4], який порушує інтегративний зв’язок між кровоносними судинами і паренхімою простати [1]. Однак, аналіз джерел наукових публікацій свідчить, що комплексне вивчення морфофункціональних особливостей структурних елементів передміхурової залози під впливом загальної глибокої гіпотермії залишилось поза увагою дослідників. Тому, нашою метою було встановити на мікро- та ультраструктурному рівнях закономірності розвитку морфологічних змін кровоносних судин, гемокапілярів та реакцію-відповідь на них паренхіми простати відразу і на першу добу після дії загальної глибокої гіпотермії, порівнюючи при цьому з даними, притаманними інтактній передміхуровій залозі.

Для реалізації поставленої мети було використано 15 дорослих білих безпородних статевозрілих щурів-самців, масою 160-180 г, яких розділили на дві групи: експериментальну (10) і контрольну (5). Тварин першої групи поміщали в холодову камеру з температурою - 32?С до досягнення ректальної температури +12-13?С. Евтаназія щурів здійснювалася методом передозування ефірного наркозу. Забір матеріалу проводився відразу та на першу добу після дії холодового фактора. Застосовано ін’єкційний (ефірно-хлороформна суміш паризької синьої), гістологічний та електронномікроскопічний методи дослідження.

На висоті дії гіпотермії було виявлено чергування ділянок звуження кровоносних судин з відносно розширеними, що зумовлює хвилястість судинного малюнка при заповненні судин ін’єкційною масою. На препаратах, зафарбованих фукселін-пікрофуксином, в дрібних артеріях та, особливо, артеріолах, просвіт різко звужений. Внутрішня еластична мембрана утворює глибокі завитки, на верхівках яких відмічаються набряклі ядра ендотеліоцитів із випинанням їх у просвіт судин. В середній оболонці м’язові клітини з ядрами округлої форми орієнтовані косо, заглиблюються між завитками внутрішньої еластичної мембрани. Зовнішня еластична мембрана слабо контурується. Периваскулярний простір набряклий. Просвіт вен усіх калібрів розширений. Ультраструктурно в гемокапілярах спостерігається набряк цитоплазми ендотеліоцитів, їх ядра деформовані. Гранули хроматину згруповані в окремі грудки. Гранулярна ендоплазматична сітка розширена. Мітохондрії зі зруйнованими кристами, просвітленим матриксом. Базальна мембрана нерівномірно потовщена.

На даному етапі дослідження у всіх частках простати відмічається посилена рельєфність стінок кінцевих відділів та проточок залоз, які знаходяться в оточенні набряклої строми. Висота клітин залозистого епітелію зросла, у порівнянні з нормою, в 1,2 рази. Електронномікроскопічно ядра секреторних клітин витягнені в базально-апікальному напрямку, гранули хроматину розміщені маргінально. Апарат Гольджі представлений великою кількістю пухирців і вакуолей. Гранулярна і агранулярна ендоплазматичні сітки складаються з розширених канальців і цистерн, на мембранах останніх знаходяться у невеликій кількості рибосоми. Мітохондрії з матриксом середньої щільності, кристи контуруються. В цитоплазмі розсіяні нечисельні електроннощільні гранули. На апікальній поверхні наявні множинні короткі мікроворсинки. Ядра базальних клітин округлої форми, з незначними випинаннями і вдавленнями нуклеолеми. Хроматин локалізований під нуклеолемою. Канальці і цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, на їх зовнішній мембрані розміщені рибосоми. Є поодинокі елементи апарату Гольджі. Мітохондрії з гомогенним матриксом. Базальна мембрана розширена, контури її дещо розмиті.

На першу добу постгіпотермічного періоду ін’єкція кровоносних судин засвідчила значне звуження артеріальної ланки при розширенні венозної. При дослідженні гістоструктури стінки артерій виявлено, що ядра ендотеліальних клітин набряклі, випинають у просвіт судин, знаходячись на високих завитках внутрішньої еластичної мембрани. Ядра м’язових клітин середньої оболонки завуальовані, саркоплазма вакуолізована. Зовнішня еластична мембрана розволокнена. В стоншених стінках венул є ділянки випинань. На ультраструктурному рівні ядра ендотеліоцитів гемокапілярів деформовані через випини нуклеолеми. Гранулярна ендоплазматична сітка розширена, вакуолізована, з нерівними контурами і невеликою кількістю рибосом. Апарат Гольджі представлений пухирцями та вакуолями. Мітохондрії набряклі, в них диференціюються тільки окремі кристи. Цитоплазма низької електронної щільності. Люменальна плазмолема місцями фрагментована. Базальна мембрана з нечіткими контурами. У розширених просвітах посткапілярів і венул спостерігаються еритроцитарні сладжі. Стінки цих судин стоншені, деформовані, що зумовлено їх випинаннями. Чіткої візуалізації структур нема.

В цей термін просвіт залоз заповнений еозинофільним секретом із розрідженням у місцях його контакту з апікальною поверхнею клітин залозистого епітелію. Ядра останніх слабо зафарбовані, цитоплазма світла, вакуолізована. Міжклітинні проміжки розширені. В окремих залозах спостерігаються ділянки з порушенням контакту між базальною поверхнею клітин і однойменною мембраною. Висота клітин залозистого епітелію у цей термін збільшилась і становить у вентральних, дорсальних частках та коагуляційних залозах 24,57 ± 1,13 мкм (Р < 0,01); 24,32 ± 1,12 мкм (Р < 0,01); 24,12 ± 1,11 мкм (Р < 0,01) відповідно. Набрякових змін зазнали як секреторні, так і базальні клітини. Так, ядра їх низької електронної щільності із краєвим розміщенням хроматину. Цистерни і канальці ендоплазматичної сітки, а також пухирці апарату Гольджі розширені. Зменшується кількість рибосом. Спостерігається просвітлення матриксу мітохондрій, дезінтеграція і розпад крист. Цитоплазма вакуолізована. Базальна мембрана нерівномірно потовщена. У стромі виражений набряк, лімфоцитарно-макрофагальна асоціація.

Пояснити зафіксовані нами морфологічні зміни можна результатами інших досліджень, які вказують на їх рефлекторний характер. Так, відомо, що в системних реакціях організму на зміну температури оточуючого середовища приймає участь симпатоадреналова система [3], термінальні волокна якої сконцентровані переважно в місцях розміщення усть проток залози та судин [5], і суттєво впливає на регуляцію мікроциркуляції. В той же час досліджено, що гіпотермія впливає на гладкі м’язові клітини судин безпосередньо або шляхом підвищення їх чутливості до циркулююючих в крові катехоламінів [2]. Все це узгоджується з отриманими нами результатами, які показали, що в досліджувані терміни постгіпотермічна гіпоксія, зумовлена порушенням гемодинаміки, призвела до виражених патоморфологічних змін клітин залозистого епітелію. Тому , в подальшому перспективним є вивчення змін, які виникають у простаті в різні терміни постгіпотермічного періоду.

Список літератури

  1. Гресь А.А., Вощула В.И. Морфологические особенности строения предстательной железы // Здравоохранение. – 1998. - № 10. – С. 46-47.
  2. Кудряшов Ю.А., Табаров М.С., Ткаченко Б.И. Адренергическая реактивность органных вен при действии на организм гипоксии и гипотермии // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2000. - № 11. – С. 524-526.
  3. Лапша В.И., Бочарова В.Н., Уткина Л.Н., Гурин В.Н. Изменения структур тазового сплетения при холодовом стрессе // Морфология. – 1998. – Т. 114, № 5. – С. 39-43.
  4. Тарасов Н.И., Серёгин С.П., Рыбаков Ю.И. Хроничесий простатит (патогенез, новые пути повышения эффективности лечения). Снежинск: Изд-во Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ технической физики. - 1999. – 132 с.
  5. Lujan Galan M., Paez Borda A., Fernandez Gonzalez I., Ruiz Rubio J. Macroscopic and histologic analysis of the rat prostate after denervation // Archivos Espanoles de Urologia. – 1998. - Vol. 51, № 3. – P. 219-225.
 

// Карповські читання: Матеріали II Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 12-15 квітня 2005 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 93с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100