Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2006

обложка

Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

МЕТАБОЛІЧНІ КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ ДИСТАЛЬНИХ ПРЯМИХ КАНАЛЬЦІВ НЕФРОНІВ ПІСЛЯ ОДНОБІЧНОЇ ОБСТРУКЦІЇ СЕЧІВНИКА Н.М.Бондаренко, Є.В.Черешнєва, Н.В.Манжос, О.О.Бурка Кафедра гістології, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького (Донецьк)

Вступ. Розвиток ниркової запальної реакції та наступного фіброзу, атрофії нефронів і апоптозу канальцьових клітин при однобічній обструкції сечівника (ООС) і після відновлення пасажу сечі приводять до прогресивного зниження функціональної повноцінності нефронів, що свідчить про низьку ефективність застосованих лікарських засобів. Поява новітніх препаратів, що діють на молекулярному рівні, розробка оптимальних схем медикаментозної корекції потребують вивчення ранніх метаболічних реакцій нефронів на ООС та локалізації ушкодження ниркових канальців з метою визначення найбільш ефективних ліків. Відомості такого плану в літературі майже відсутні, що стало підставою для вивчення в експерименті гістоензимологічного статусу канальців різних груп нефронів.

Матеріал і методи. В експерименті 24 статевозрілим білим щурам самцям моделювали однобічну обструкцію лівого сечівника (ООС). Через 12, 24 і 72 години після моделювання ООС на крістатних зрізах нирок вивчали активність окислювально-відновних ферментів ниркових канальців: сукцинатдегідрогенази (1.3.99.1, СДГ), a-гліцерофосфатдегідрогенази (1.1.1.8, (?-ГФДГ), анаеробної (1.1.1.27, ЛДГм) і сумарної лактатдегідрогенази (ЛДГ), глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (1.1.1.49, Г-6-ФДГ), ізоферментів малатдегідрогенази (1.1.1.37, МДГ-НАД; 1.1.1.40, МДГ-НАДФ), глутаматдегідрогенази (1.4.1.2, ГДГ-НАД, ГДГ-НАДФ), НАД?Н2- (1.6.99.3) и НАДФ?Н2-діафорази (1.6.2.5). Для контролю частину зрізів інкубували за умов відсутності субстратів в інкубаційному середовищі. Кількісну оцінку продуктів гістохімічних реакцій проводили в 4-х зонах почки за W.Pfaller (1987) шляхом денситометрії зрізів на мікроскопі Olympus та виражали в умов. од. оптичної щільності.

Результати та їх обговорення. Встановлено існування гетерогенності основних метаболічних шляхів в клітинах прямих дистальних канальців (ДПК) різних груп нефронів, яка проявлялася у відмінах активності ЛДГ і СДГ (більш високої в юкстамедулярних нефронах) і Г-6-ФДГ, ГДГ-НАДФ і НАДФ?Н2 (більш високої в суперфіційних та кортикальних нефронах). Співставлення активності ферментв ДПК 3-ї зони і дистальних звивистих канальців 1-ї зони, що належали в основному суперфіційним нефронам у інтактних щурів, дозволило вістановити більш високу потужність анаеробного гліколізу, циклу трикарбонових кислот (ЦТК) і пентозофосфатного шляху (ПФШ) і клітинах ДПК.

Основні патохімічні реакції в ДПК розгорталися через 24 год оклюзії у вигляді статистично значимого зниження активності ферментів ЦТК на фоні стабільного функціонування гліколізу. На цьому фоні важливим уявляється посилення ролі ПФШ в метаболізмі епітеліоцитів у порівнянні з гліколізом і ЦТК. Збереження високої активности МДГ-НАДФ забезпечувало перенесення пірувата із цитоплазми в мітохондрії, а інтенсифікація гліцерофосфатного човникового механізму - транспорт в мітохондрії відновних еквивалентів, які накопичувалися в цитоплазмі епітеліоцитів внаслідок гліколітичних процесів. Сутність компенсаторних метаболічних реакцій ДПК 4-ї і 3-ї зон через 24 год оклюзії сечівника була викрита завдяки використанню гістоензимологічних коефіцієнтів, що віддзеркалювали співвідношення потужності основних і додаткових метаболічних шляхів. Це дозволило встановити, що в клітинах ДПК 4-ї зони в більшому ступені інтенсифікувався гліколіз, в тому чіслі й анаеробний, у порівнянні з ЦТК. Тоді як сумарна потужність човникових механізмів і анаплеротичних реакцій була меншою відносно ЦТК. Суттєвим уявляється значно знижена активність ПФШ окислення глюкози і зменшення енергозабезпечення біосинтетичних процесів в цитоплазмі епітеліоцитів ДПК 4-ї зони.

Через 72 год оклюзії сечівника в епітеліоцитах ДПК 4-ї зони зберігався взаємозв'язок між високою активністю гліколізу і гліцерофосфатного човникового механізму. Однак, якщо співставити основні гістоензимологічні коефіцієнти клітин ДПК суперфіційних і юкстамедулярних та кіркових нефронів, то, очевидно, що більший ступінь порушення функції слід очікувати в ДПК 4-ї зони, де була знижена сумарна потужність човникових механізмів і анаплеротичних реакцій у порівнянні з ЦТК, незважаючи на активацію анаплеротичної реакції за участю ГДГ-НАД (3-я зона), а також гліколізу і гліцерофосфатного човникового механізма (4-а зона). Більш низька активність ПФШ і недостатнє енергозабезпечення біосинтетичних процесів в цитоплазмі клітин ДПК 4-ї зони доповнює картину альтерації нефронів, яка формувалася за умов ООС. Значна інтенсифікація гликолізу, в тому числі анаеробного, у порівнянні з ЦТК, мала місце в клітинах ДПК 4-ї зони. Інтенсификация енергозабезпечення іонних насосів в клітинах ДПК 2-ї зони, у зв'язку зі зниженням транспортних процесів в суперфіційних нефронах протягом 72 год оклюзії, відбувалося на фоні зменшення енерговитрат на біосинтетичні процеси.

Таким чином, найбільш виражене ураження ДПК 4-ї зони (канальців кіркових і юкстамедулярних нефронов) у вигляді низької інтенсивності ПФШ відносно гліколізу і ЦТК, а також мітохондріального енергозабезпечення, є прогностично несприятливим чинником в розвитку післяобструктивної нефропатії і потребує відповідної терапії.

// Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100