Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2006

обложка

Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

Еритропоетична активність червоного кісткового мозку в постгеморагічному періоді та стимуляція еритропоезу рекомбінантним еритропоетином В.В.Васильченко Кафедра хірургічних хвороб, Дніпропетровська державна медична академія

Мета роботи. Вивчити вплив застосування рекомбінантного еритропоетину при різній за обсягом крововтраті на еритропоетичну активність червоного кісткового мозку у постгеморагічному періоді

Матеріали та методи. В експерименті використовували 310 щурів лінії Wistar масою 180-230 г, які підвергалися крововтраті. Моделювали підгостру за темпом кровотечу ексфузією крові у три етапи з інтервалом у одну, півтори та дві години відповідно при крововтраті легкого, середньо-важкого та важкого ступеня. Тварин наркотизували внутріочеревинно введенням тіопенталу натрію у дозі 40-50 мг/кг. Ексфузію крові виконували з хвостової артерії через катетер. Тварини були розподілені на шість груп по 50 щурів у кожній. Контрольну групу склали 10 інтактних щурів. У першу, третю та п’яту групу увійшли щури відповідно із крововтратою легкого (1,5 мл - до 20% ОЦК), середньоважкого (3,0 мл - 20-30% ОЦК) та важкого (4,5 мл - 30-40% ОЦК) ступеня. Другу, четверту та шосту групи склали тварини з аналогічним обсягом крововтрати крововтратою, яким додатково вводили рекомбінантний еритропоетин (рЕПО) у дозі 100 МО. Заповнення крововтрати проводили внутріочеревинним введенням 0,9% розчину натрія хлоріду та рефортаном. На 1-у, 3-ю, 7-у, 14-у та 21-у добу проводили дослідження кількісних параметрів еритропоезу у червоному кістковому мозку: кількісна щільність еритропоетичних клітин червоного кісткового мозку (КЩЕК, х105/мм3), відносна кількість еритробластів з мікроядрами у мазку червоного кісткового мозку (ВКЕМ, %), мітотичний індекс еритропоетичних клітин у мазку червоного кісткового мозку (МІЕК, %), відносна кількість ретикулоцитів у складі еритропоетичних клітин (ВКР, х10-2 %) та відносна кількість еритробластних острівців у стані реконструкції (ВКЕО, %).

Результати. У щурів контрольної групи показники були такими: КЩЕК - 4,83±0,41 х105/мм3, ВКЕМ - 0,14±0,04%, МІЕК - 8,3±1,1%, ВКР - 6,81±0,41 х10-2 % та ВКЕО - 1,6±0,2%.

У тварин першої групи КЩЕК достовірно (р<0,05) збільшувався на 3-тю добу постгеморагічного періоду на 26,7%, а ВКЕМ у 2,1 рази. МІЕК був достовірно (р<0,05) вищий на 1-у, 3-тю та 7-у добу відповідно у 1.9, 2.6 та 2.1 рази. Достовірних змін такого показника, як ВКР виявлено не було. ВКЕО достовірно (р<0,05) зростав протягом усього досліджуваного періоду: у 1-у добу -в 2,3, у 2-у - в 3,8, у 7-у - в 3,4, у 14-у - в 3,2 та у 21-у - в 2,8 разів.

При введенні рЕПО у тварин другої групи кількісні параметри еритропоетичної активності червоного кісткового мозку не мали тенденцію до значних змін у зрівнянні з показниками щурів першої групи.

При аналізі параметрів еритропоезу у червоному кістковому мозку у щурів третьої групи виявлено достовірне (р<0,05) підвищення КЩЕК на 27,9% на 3-ю добу постгеморагічного періоду. ВКР на усіх етапах дослідження був достовірно нижчий (р<0,05) параметрів контролю, але відмічалось його зростання з 1-ї до 21-ї доби на 71,7%. ВКЕМ, МІЕК та ВКЕО достовірно (р<0,05) зростали протягом усього досліджуваного терміну. Найбільш високі цифри спостерігались на сьому добу: ВКЕМ зростав у 3,3 рази, МІЕК - у 3,1 рази та ВКЕО - у 13 разів, що свідчить про найвищу стимуляцію еритропоезу у цей термін.

Проведення аналізу впливу рЕПО на еритропоетичну функцію червоного кісткового мозку у щурів з крововтратою середньо-важкого ступеня виявило, що застосування рЕПО призводило до до достовірного збільшення КЩЕК у тварин четвертої групи у 1-у, 3-ю та 7-у добу відповідно на 37,5%, 4,1% та 7,7%. Введення рЕПО надавало вираженого протекторного ефекту на еритробласти червоного кісткового мозку, достовірно (р<0,05) знижуючи кількість клітин з мікроядрами у 3-ю добу на 32,4%. МІЕК достовірно (р<0,05) зростав у 1-у, 3-ю та 7-у добу післягеморагічного періоду відповідно на 124,4%, 43,3% та 18,6%. Далі відбувалось зниження МІЕК: у 14-у добу - на 42,0% та у 21-у - на 46,4%. ВКР достовірно (р<0,05) підвищувався у перші три етапи дослідження - на 47,3%, 29,2% та 17,8%. У 1-у добу постгеморагічного періоду відбувалось достовірне (р<0,05) зростання ВКЕО у 2,1 рази, у 3-ю добу - на 51,8% та у 7-у - на 16,3%.

У щурів п’ятої групи найбільш високе достовірне (р<0,05) зростання КЩЕК відбувалось на 14-у добу - на 24,6%. Достовірно високе (р<0,05) підвищення ВКЕМ було протягом 3 - 21-ої доби післягеморагічного періоду, який поступово зростав у 7-у добу - у 3,6 рази та поступово знижався до 21-ї доби - на 19,4%. МІЕК достовірно (р<0,05) зростав у 7-у добу - в 2,7 рази. ВКР протягом усього досліджуваного періоду був достовірно нижчий (р<0,05) показників контрольної групи. Відмічалось його повільне зростання з 3-ї до 21-ї доби на 75%. Зростання ВКЕО у 1 - 3-ю добу практично не відбувалось, а починалось з сьомої доби (у 3 рази), поступово достовірно (р<0,05) підвищуючись до 21-ї доби у 10 разів.

Введення рЕПО призводило до значного підвищення КЩЕК у щурів шостої групи на 1-у, 3-ю та 7-у добу досліджуваного періоду відповідно на 45,1%, 45,7% та 27,0%. Достовірне зниження (р<0,05) ВКЕМ відбувалось з 3-ї по 14-у добу відповідно на 35,4%, 31,4% та 40,0%. МІЕК у 1-у добу дослідження зростав у 2,9 рази, у 3-ю - на 60,5%, у 7-у - на 26,7%. У 14-у та 21-у добу, навпаки, відбувалось зниження мітотичного індексу відповідно на 27,7% та 31,6%. ВКР у 1-у добу достовірно (р<0,05) підвищувався на 51,8%, у 3-ю - на 103,6%, у 7-у - на 70,0%.При використанні рЕПО пік підвищення ВКЕО приходився на 3-ю та 7-у досліджуваного періоду - ВКЕО достовірно (р<0,05) зростала відповідно в 4,7 та 5,9 разів.

Висновки

1. Застосування рЕПО у щурів з крововтратою легкого ступеня не призводить до підвищення кількісних параметрів еритропоезу у червоному кістковому мозку.

2. Застосування рЕПО значно підвищує еритропоетичну активність червоного кісткового мозку у перші сім діб постгеморагічного періоду у щурів з крововтратою важкого та середньо-важкого ступеня.

3. При підвищенні обсягу крововтрати зростає кількість еритробластів з мікроядрами у червоному кістковому мозку.

3. Введення рЕПО надає вираженого протекторного ефекту на еритробласти кісткового мозку, достовірно знижуючи кількість клітин з мікроядрами.

4. Кількісні параметри еритропоетичної активності червоного кісткового мозку знижуються у щурів з крововтратою важкого ступеня у перші сім діб постгеморагічного періоду, тобто у ці строки відбувається пригнічення еритропоезу.

// Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100