Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / Карповские чтения /

Карповские чтения 2006

обложка

Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.). Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

Материалы I, II и III Всеукраинских научных морфологических конференций "Карповские чтения" (Днепропетровск, 2004, 2005 и 2006 гг.) [перечень...]

МОРФОЛОГІЯ РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ У ПОМЕРЛИХ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПНЕВМОНЕКТОМІЇ З ІНТРАОПЕРАЦІЙНИМ ВИКОРИСТАННЯМ РЕФОРТАНУ І ПЕРФТОРАНУ К.О.Чебанов, Е.В.Рябченко, Л.А.Кириллова, С.П.Новіков Міська багатопрофільна клінічна лікарня №4
(Дніпропетровськ)

Вступ. Використання нових анестетиків з чітким управлінням, а також диференційований вибір тактики анестезії та інфузійно-трансфузійної терапії (ІТТ) у хворих онкоторакального профілю сприяють зниженню летальності і можливих ускладнень у післяопераційному періоді [2, 10]. Незважаючи на велике число досліджень, присвячених вивченню функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем після видалення легені [3, 4, 9], залишається ще багато проблемних питань, що стосуються механізмів вини-кнення розладів газообміну і гемодинаміки після пневмонектомії в залежності від компонентності ІТТ. Оскільки легені є першим механічним і метаболічним фільтром на шляху використаних інфузійних середовищ, а штучна вен-тиляція змінює характер перфузії малого кола кровообігу [6], стає актуальним питання про морфологічні зміни у респіраторному відділі легень, що розвиваються під дією різних варіантів ІТТ.

Метою даної роботи є визначення морфологічних особливостей стану респіраторного відділу легень у онкохірургічних хворих, що розвиваються під впливом інтраопераційного введення рефортану і перфторану.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні використаний клініко-анатомічний матеріал від 24 померлих у ранньому післяопераційному періоді після проведення стандартної або розширеної пневмонектомії з приводу раку легені. Як морфологічний контроль використовували аутопсійний матеріал 15 померлих від різних причин, не пов'язаних з патологією легень. У 12 померлих як компонент інтраопераційної інфузійно-трансфузійної терапії використовували колоїдний плазмозамінник рефортан ("Berlin-Hemi", Германія) у дозі 5 мл/кг; у 12 померлих - плазмозамінник з функцією переносу кисню перфторан (Росія) у дозі 3 мл/кг. Електронно-мікроскопічне дослідження проводили за схемою, запропонованою [5]. Проведення кількісного морфологічного дослідження засновували на загальних принципах стереометричного аналізу, викладених Г.Г.Автанділовим [1]. При проведенні статистичної обробки отриманих результатів усі розрахунки виконували в оболонці електронної таблиці Excel на грунті обчислювання стандартних варіаційних характеристик та їх порівняння за допомогою критерія t Стьюдента [7].

Результати та їх обговорення. При дослідженні секційного матеріалу померлих у ранньому післяопераційному періоді після проведення пневмонектомії з інтраопераційним введенням перфторану (3 мл/кг) і рефортану (5 мл/кг) виявлені структурно-функціональні особливості, що характеризують зміни в респіраторному відділі легень. Зокрема, у померлих після пневмонектомії, що інтраопераційно отримували перфторан у дозі 3 мл/кг, морфометрично встановлено зниження питомого об'єму легеневої тканини з незміненою структурою за рахунок різкого збільшення емфіземи, дистелектазу і ателектазу. Після використання рефортану (5 мл/кг) відбувалася значна зміна ступеня насиченості тканини повітрям. Ступінь редукції питомого об'єму легеневої тканини з незміненою архітектурою в даній групі спостережень перевершувала таку у померлих, що отримували перфторан, за рахунок різкого наростання частки емфізематозних ділянок, зон дистелектазів і ателектазів, а також осередків пневмофіброзу.

У легенях померлих, що отримували рефортан, напрямок зрушень вивчених лінійних параметрів респіраторного відділу, в цілому, був порівняний з таким у померлих, що отримували перфторан, проте ступінь виразності даних зрушень був у більшості випадків вищим. Після використання перфторану (3 мл/кг) спостерігалося різке збільшення товщини інтерстиційного компонента поряд із пропорційним зниженням частки епітеліального й ендотеліального компонентів бар'єру. Інфузія рефортану (5 мл/кг) не призводила до істотних змін відносної товщини інтерстицію у складі аерогематичного бар'єру, проте обумовлювала достовірне зниження частки альвеолярного епітелію і, на відміну від дії перфторану, збільшення відносної товщини капілярного ендотелію. В ендотеліальних і епітеліальних клітинах спостерігалися масивні дистрофічні зміни і десквамація альвеолярних клітин у просвіти альвеол. Поряд з численними явищами деструкції, у деяких альвеолоцитах ІІ типу виявлялися ознаки гіпертрофії. Отже, після пневмонектомії з інтраопераційним введенням перфторану у дозі 3 мл/кг спостерігалося як ушкодження структур аерогематичного бар'єру, так і посилений викид альвеолоцитами ІІ типу осміофільного матеріалу, що поряд з мікроциркуляторними змінами варто розглядати як прояв компенсаторної реакції, спрямованої на підтримку респіраторної функції.

Література

 1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руководство.- М.: Медицина, 1990.- 384 с.
 2. Бирюков Д.Л., Петрова М.В. Оптимизация транспорта кислорода с помощью эмульсии перфторана во время операций по поводу рака легкого // Анестезиол. и реаниматол.- 2001.- №5.- С.19-21.
 3. Бисенков Л.Н., Шалаев С.А., Гришаков С.В. Расширенные и комбинированные операции при раке легкого // Вестник хирургии им. И.И.Грекова.- 2001.- Т.160, №6.- С.22-25.
 4. Гитерман Л.А., Малюков Н.И., Зеленин В.П. Ближайшие и отдаленные результаты пульмонэктомий при различных заболеваниях легких // Пробл. туб.- 1984.- №2.- С.74-75.
 5. Карупу В.Я. Электронная микроскопия.- К.: Вища школа, 1984.- 162 с.
 6. Кассиль В.Л. Искусственная вентиляция легких в интенсивной терапии.- М.: Медицина, 1987.- 254 с.
 7. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшая школа, 1990.- 352 с.
 8. Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих: Пер. с англ.- М.: Мир, 1975.- 178 с.
 9. Усенко Л.В. Новые возможности и старые опасности инфузионно-трансфузионной терапии // Лікування та діагностика.- 1998.- №4.- С.42-45
 10. Lung cancer resection: the prediction of postsurgical outcomes should include long-term functional results / M.Beccaria, A.Corsico, P.Fulgoni et al. // Chest.- 2001.- Vol.120, №1.- P.37-42.
 11. Subsequent pulmonary resection for bronchogenic carcinoma after pneumonectomy / J.S.Donington, D.L.Miller, C.C.Rowland et al. // Ann. Thorac. Surg.- 2002.- Vol.74, №1.- P.154-158.

// Карповские чтения: Материалы III Всеукраинской научной морфологической конференции (Днепропетровск, 11-14 апреля 2006 г.).
Под ред. профессора И.В.Твердохлеба.- Днепропетровск: Пороги, 2006. - 86с. [содержание...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100