Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / МОРФОЛОГІЯ /

МОРФОЛОГІЯ, 2017, Том 11, № 3


cover обложка
2018, Том 12, № 3
2018, Том 12, № 2
2018, Том 12, № 1
2017, Том 11, № 4
2017, Том 11, № 3
2017, Том 11, № 2
2017, Том 11, № 1
2016, Том 10, № 4
2016, Том 10, № 3
2016, Том 10, № 2
2016, Том 10, № 1
2015, Том 9, № 4
2015, Том 9, № 3
2015, Том 9, № 2
2015, Том 9, № 1
2014, Том 8, № 4
2014, Том 8, № 3
2014, Том 8, № 2
2014, Том 8, № 1
2013, Том 7, № 4
2013, Том 7, № 3
2013, Том 7, № 2
2013, Том 7, № 1
2012, Том 6, № 4
2012, Том 6, № 3
2012, Том 6, № 2
2012, Том 6, № 1
2011, Том 5, № 4
2011, Том 5, № 3
2011, Том 5, № 2
2011, Том 5, № 1
2010, Том 4, № 4
2010, Том 4, № 3
2010, Том 4, № 2
2010, Том 4, № 1
2009, Том 3, № 4
2009, Том 3, № 3
2009, Том 3, № 2
2009, Том 3, № 1
2008, Том 2, № 4
2008, Том 2, № 3
2008, Том 2, № 2
2008, Том 2, № 1
2007, Том 1, № 4
2007, Том 1, № 3
2007, Том 1, № 2
2007, Том 1, № 1
XML export XML ArticleSet PubMed export.

PDF   Обкладинка номера [Cover of the issue]
PDF   Титул номера [Title of the issue]
PDF   Зміст [Content]
 
Оригінальні дослідження
Research, original papers
В.С.Глушок, Т.В.Святенко, І.С.Шпонька, О.В.Пославська Оцінка стану проліферативної активності та експресії онкомаркеру p53 в зразках актинічного кератозу Hlushok V.S., Sviatenko T.V., Shponka I.S., Poslavska O.V. Estimation of the state of proliferative activity and expression of the oncomarker p53 in samples of actinic keratosis
А.П.Ошурко, І.Ю.Олійник Морфогенетичні перетворення зачатка верхньої щелепи та структур щелепно-лицевої ділянки передплодів людини 10-12 тижнів розвитку Oshurko A.P., Oliinyk I.Yu. Morphogenetic transformations of the upper jaw rudiment and the structures of the maxillofacial region in human prefetuses aged 10-12 weeks of prenatal ontogenesis
В.А.Туманский, Т.А.Христенко Иммуногистохимическое исследование экспрессии MMP-2, TIMP-1 в гиперпластических полипах и аденокарциноме желудка кишечного типа Tumanskiy V.A., Khrystenko T.A. Immunohistochemical study of MMP-2, TIMP-1 in hyperplastic polyps and intestinal-type gastric adenocarcinoma
С.В.Фень Иммуногистохимическая характеристика депонирования коллагена І, ІІІ, IV типа в динамике прогрессирования основных типов фиброза печени у больных неалкогольным стеатогепатитом Fen’ S.V. Immunohistochemical characteristics of collagen I, III, IV type deposition in the dynamics of progressing of the basic types of liver fibrosis in patients with non-alcohol steatohepatitis
І.С.Шпонька, Т.В.Шинкаренко Комплексний імуногістохімічний аналіз дифузних гліом головного мозку Shpon‘ka І.S., Shynkarenko T.V. Complex immunohistochemical analysis of dif-fuse gliomas of the brain
Методологія наукових досліджень
Scientific research methodology
К.Петріас (автор), Д.Вендлінг (редактор) Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців Patrias K., author; Wendling D., editor Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers
Новини, хроніка, історія
News, chronicle, history
Д.Г.Марченко, С.Б.Морозова, Н.С.Петрук, О.Ю.Потоцька, Л.А.Романенко, Н.В.Станішевська, Н.М.Султанова, Л.А.Філімонова, І.С.Хріпков, К.М.Шевченко, І.В.Твердохліб Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Частина І: 1917-1962. Marchenko D.G., Morozova S.B., Petruk N.S., Pototska O.Yu., Romanenko L.A., Stanishevska N.V., Sultanova N.M., Khripkov I.S., Shevchenko K.M., Tverdokhlib I.V. History of Katerinoslav histological school (to 100 years anniversary of histology department of Dnipropetrovsk medical academy). Part I: 1917-1962
Рецензії, відгуки, презентації
Reviews, comments, presentations
Островерхов Г. Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия : Учебник для студентов медицинских вузов. – 5-е изд., испр. / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2015. – 736 с. Ostroverkhov GYe, Bomash YuM, Lubotsky DN. Operative surgery and topographic anatomy: A textbook for students of medical universities. – 5th ed., rev. Moscow: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo; 2015. 736 p. Russian.
Вимоги до оформлення рукописів [укр] Author guidelines [eng]
Требования к оформлению рукописей [рус]
   
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100