Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / МОРФОЛОГІЯ /

МОРФОЛОГІЯ, 2019, Том 13, № 3


cover обложка
2021, Том 15, № 1
2020, Том 14, № 4
2020, Том 14, № 3
2020, Том 14, № 2
2020, Том 14, № 1
2019, Том 13, № 4
2019, Том 13, № 3
2019, Том 13, № 2
2019, Том 13, № 1
2018, Том 12, № 4
2018, Том 12, № 3
2018, Том 12, № 2
2018, Том 12, № 1
2017, Том 11, № 4
2017, Том 11, № 3
2017, Том 11, № 2
2017, Том 11, № 1
2016, Том 10, № 4
2016, Том 10, № 3
2016, Том 10, № 2
2016, Том 10, № 1
2015, Том 9, № 4
2015, Том 9, № 3
2015, Том 9, № 2
2015, Том 9, № 1
2014, Том 8, № 4
2014, Том 8, № 3
2014, Том 8, № 2
2014, Том 8, № 1
2013, Том 7, № 4
2013, Том 7, № 3
2013, Том 7, № 2
2013, Том 7, № 1
2012, Том 6, № 4
2012, Том 6, № 3
2012, Том 6, № 2
2012, Том 6, № 1
2011, Том 5, № 4
2011, Том 5, № 3
2011, Том 5, № 2
2011, Том 5, № 1
2010, Том 4, № 4
2010, Том 4, № 3
2010, Том 4, № 2
2010, Том 4, № 1
2009, Том 3, № 4
2009, Том 3, № 3
2009, Том 3, № 2
2009, Том 3, № 1
2008, Том 2, № 4
2008, Том 2, № 3
2008, Том 2, № 2
2008, Том 2, № 1
2007, Том 1, № 4
2007, Том 1, № 3
2007, Том 1, № 2
2007, Том 1, № 1
XML export XML ArticleSet PubMed export.

PDF   Обкладинка номера [Cover of the issue]
PDF   Титул номера [Title of the issue]
PDF   Зміст [Content]
 
Оглядові та проблемні статті
Reviews and topical articles
Ошивалова О.О., Калюжна Л.Д., Шпонька І.С., Пославська О.В. Імуногістохімічні особливості вогнищ актинічного кератозу Oshivalova O.O., Kaluzhna L.D., Shponka I.S., Poslavska O.V. Immunohistochemical features of actinic keratosis
Оригінальні дослідження
Research, original papers
Вовк В.І., Омеляш У.В. Папілярний рак та автоімунний тиреоїдит Хашімото у хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози в умовах прикарпатського ендемічного регіону зоба Vovk V.I., Omelyash U.V. Thyroid papillary carcinoma and hashimoto's autoimmune thyroiditis in patients operated on thyroid diseases in the precarpathian endemic goiter region
Гринцова Н.Б., Романюк А.М., Бумейстер В.І. Морфологічні перебудови кіркової речовини наднирників щурів за умов довготривалого впливу солей важких металів та негормональної корекції Hryntsova N.B., Romanіyk A.M., Bumeister V.I. Morphological rearrangements of the rat’s adrenal cortex under conditions of prolonged exposure to heavy metal salts and non-hormonal correction
Гринь В. Г., Костиленко Ю.П. Структурная организация кишечных крипт пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс Hryn V.H., Kostylenko Y.P. Architecture of the intestinal crypts of the payers’ patches of the albino rats’ small intestine
Іщенко О.В., Юхименко А.О., Кошова І.П., Ільченко С.І., Степанський Д.О. Біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей хворих на муковісцидоз, та можливості впливу bacillussubtilis на них in vitro Ishchenko О.V., Yukhymenko A.O., Koshova І.P., Ilchenko S.І., Stepanskyi D.О. Biofilm-forming properties of clinical isolates Pseudomonas aeruginosa collected from children with Cystic Fibrosis and potential Bacillus subtilis impact in vitro
Кіндратів Е.О. Імуноморфологічні особливості дисплазії шийки матки в залежності від прогресії папіломавірусної інфекції у жінок хворих на безпліддя Kindrativ E.O. Immunomorphological features of cervical dysplasia depending on the progression of papillo-mavirus infection in women with infertility
Коваленко В.В., Шестерина Е.К., Балако А.И. Эмбриональное развитие кишечных ворсинок двенадцатиперстной кишки человека Kovalenko V.V., Shesterina E.K., Balaco A.I. Embryonic development of the intestinal villi of the duodenum of the human
Кошкін О.Є., Жураківська О.Я. Гісто-ультраструктурні зміни скроневого м'яза в ранні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету Koshkin O.Ye., Zhurakivska O.Ya. Gisto-ultrastructural changes of temporal muscle in the early stages of streptozotocin diabetes mellitus
Лисак А.С. Вплив пунктату кісткового мозку на відновлення пошкодженого сідничого нерва (експе-риментальне дослідження) Lysak A.S. The effect of bonemarrow puncture on the sciatic nerve injury repair (experimental study)
Ліскіна І.В., Опанасенко М.С., Шалагай С.М., Загаба Л.М., Лисенко В. І. Результати морфологічної діагностики етіології патологічного процесу при синдромі легеневої дисемінації Liskina I.V., Opanasenko N.S., Shalagay S.M., Zagaba L.M., Lysenko V.I. Results of morphological diagnosis of the aetiology of the diffuse lung disease syndrome
Лурін І.А., Михайлусов Р.Н., Негодуйко В.В., Невзоров В.П. Ультраструктура ендотеліоцитів кровоносних капілярів стегнових м'язів після модельованого вогнепального осколкового поранення Lurin I.A., Mikhaylusov R.N., Negoduyko V.V., Nevzorov V.P. Ultrastructure of endothelial cells of blood capillaries of the femoral muscle after a simulated gunshot fragmentation wound
Окрім І.І. Анатомічна мінливість міжребрового судинно-нервового пучка у плодів людини Okrim I.I. Anatomic variability of the intercostal neurovascular bundle in human fetuses
Побєлєнський К.О., Колот Н.В., Проценко О.С., Падалко В.І., Божок Г.А., Легач Є.І., Побєлєнський О.М. Динаміка морфологічних показників щитовидної залози у гіпертензивних щурів лінії shr при введенні пропілтіоурацилу Pobelensky K.O., Kolot N.V., Protsenko E.S., Padalko V.I., Bozhok G.A., Legach E.I., Pobelensky О.N. Dynamics of morphological parameters of the thyroid gland in hypertensive SHR rats upon administration of propylthiouracil
Пославська О.В., Шпонька І.С. Особливості експресії прогностичних маркерів р16й her2/new та зміни відповдних генів в окремих фенотипах раків невідомого первинного походження Poslavska О.V., Shponka I.S. Features of the expression of prognostic markers p16, Her2 / new and changes in the corresponding genes in individual phenotypes of cancers of unknown primary origin
Потапов С.М., Марковський В.Д., Галата Д.І., Плітень О.М., Горголь Н.І. Імуногістохімічна характеристика проліферативно-апоптотичних процесів в семіномі яєчка Potapov S.M., Markovskyi V.D., Galata D.I., Pliten O.M., Gorgol N.I. Immunohistochemical characteristic of proliferative and apoptotic processes in testicular seminoma
Рудяк О.М. Диференційна діагностика патоморфологічних змін легень недоношених дітей при деяких компонентах метаболічного синдрому матері Rudiak O.M. Differential diagnosis of pathomorphological changes in the lungs of pregnant children in certain components of the metabolic syndrome of the mother
Савченко О.А. Імуногістохімічні особливості епітеліальних новоутворень яєчників різного потенціалу злоякісності Savchenko O.A. Histological and immunohistochemical features of the ovarian malignant tumors with different histogenesis
Туркевич М.О., Туркевич О.О., Поспішіль Ю.О. Порівняльна морфологія регенераторно-запальних процесів у шкірі при використанні пептидних активаторів та препаратів на основі гіалуронової кислоти Turkevich M.O., Turkevich O.O., Pospishil Yu.O. Comparative morphology of regenerative inflammatory processes in the skin using peptide activators and preparations based on hyaluronic acid
Фік В.Б., Челпанова І.В., Пальтов Є.В. Морфометричні дослідження структур пародонта при опіоїдному впливі наприкінці шостого і восьмого тижнів Fik V.B., Chelpanova I.V., Paltоv E.V. Morphometric studies of periodontal structures during opioid exposure at the end of six and eight weeks
Хріпков І.С. Динаміка ультрастуктурних змін секреторного апарату тироцитів в умовах експериментального бластомогенезу Khripkov I.S. Dynamics of ultrastuctural changes in the secretory apparatus of thyrocytes in the conditions of an experimental blastomogenesis
Цигикало О.В., Попова І.С., Дутка-Сваричевська Т.Д. Хронологічні та топографічні особливості становлення підпід’язикових структур шиї у зародковому періоді онтогенезу людини Tsyhykalo O.V., Popova I.S., Dutka-Svarychevska T.D. Сhronological and topographic peculiarities of infrahyoid structures during embryonic period of human ontogenesis
Шишкін М.А. Порівняльна імуногістохімічна характеристика Ki-67, p53, каспази-3 в поліпах та аденокарциномі дистальних відділів товстої кишки Shyskin M.A. Comparative immunohistochemical study of ki-67, p53, caspase-3 in distal colonic polyps and colorectal adenocarcinoma
Шпонька І.С., Гриценко П.О., Скорик В.Р. Позамаммарна хвороба Педжета перианальної ділянки: опис випадку та огляд літератури за останні 5-років Shponka I.S., Hrytsenko P.O., Skoryk V.R. Extramammary Paget’s disease of the perianal area: a case report and the summarizing review of last 5-year literature
Щербиніна М.Б., Гладун В.М., Короленко Г.С. Плоскоклітинна папілома стравоходу на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: клінічний випадок у 23-річного чоловіка з ожирінням Scherbinina M.B., Hladun V.M., Korolenko A.S. Esophageal squamous cell papilloma on the background of gastroesophageal reflux disease: a clinical case in a 23-year-old obese man
Щур М.Б., Жураківська О.Я. Морфологічна характеристика зорової кори при експериментальному цукровому діабеті Shchur M.B., Zhurakivska O.Ya. Morphological characteristics of the visual cortex in experimental diabetes mellitus
Новини, хроніка, історія
News, chronicle, history
Гуркин В.А. Ученый и организатор науки – Владимир Порфирьевич Карпов (1870–1943) Gurkin V.A. Scientist and organizer of science - Vladimir Porfirievich Karpov (1870 - 1943)
До відома авторів Author guidelines
   
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100