НТ АГЕТ Морфологи Украины Днепропетровское отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Днепропетровск / Гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Навчальний процес на кафедрі гістології ДДМА
PDF Збірник завдань для підготовки до комплексного тестового іспиту з курсу гістології, цитології та ембріології (модуль 2);
PDF Інформаційний довідник студента з курсу гістології, цитології та ембріології;
RAR Збірник тестових завдань для підготовки до підсумкового модульного контролю.
студиозусы

Навчальну програму з гістології, цитології та ембріології підготовлено на кафедрах гістології, цитології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (зав.- проф.Ю.Б.Чайковський) і гістології, цитології та ембріології Львівського медичного університету (зав.- проф.О.Д.Луцик) за участю науко-водослідного лабораторного центру Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (зав.- проф.В.П.Яценко) і затверджена МОЗ України у 2000 році.

Щорічно протягом навчального року методичні розробки та тексти лекцій, методичні розробки практичних занять оновлюються з урахуванням сучасних досягнень морфологічної науки та суміжних дисциплін. Доповнення до методичних розробок обговорюються та затверджуються пакетом перед початком нового семестра на методичних нарадах кафедри.

дебильники

Достатність забезпечення студентів, які навчаються на кафедрі, навчальною і навчально-методичною літературою (кількість примірників на студента).

Протягом звітного року оновлено бібліотечний фонд підручників з гістології (300 нових книг).

Кожний студент, який навчається на кафедрі, забезпечений підручником з гістології під ред. проф. О.Д.Луцика, посібником з ембріології під ред. проф. В.І.Архипенка, уніфікованим альбомом протоколів практичних занять з гістологіі, цитології та ембріології (по 1 примірнику на одного студента). Під час проведення практикуму студенти у повному обсязі забезпечуються атласом з гістологіїї (1 примірник на одного студента), а також навчальним посібником „Медична ембріологія за Лангманом” (1 примірник на 10 студентів).

Викладання гістології інтегровано з іншими теоретичними медико-біологічними кафедрами: медичної біології, нормальної анатомії, нормальної фізіології, патологічної анатомії, мікробіології.

Методичні розробки лекцій складені на 100% з урахуванням найсучасніших досягнень морфологічної науки. Методичні розробки практичних занять для викладачів підготовлені на 100%.

Нові методи (прийоми), що впроваджені в навчальний процес з урахуванням світового і вітчизняного досвіду.
  1. Вперше в Україні на базі ДДМА проведена Всеукраїнська студентська олімпіада з гістології (взяли участь студенти з 13 навчальних закладів);
  2. Активно використовуються комп’ютерні технології (створено 10 навчальних програм, 6 контролюючих програм, 8 мультимедійних лекцій з цитології, загальної ембріології, розділів загальної та спеціальної гістології, мультимедійний посібник “Морфологічна диференціальна діагностика кровотворних органів”;
  3. Організована спеціалізована лабораторія по виготовленню для навчального процесу гістопрепаратів з біологічного матеріалу людини;
  4. Впровадження у практичні та семінарські заняття системи тестового контролю з використанням тестів формату „Крок-1”;
  5. Залучення до навчального процесу інформаційних матаріалів з іноземних та національних поточних фахових видань, спеціалізованих файлів мережі Інтернет;
  6. Використання на практичних заняттях принципів діагностики гістологічних препаратів з урахуванням диференціально-діагностичних критеріїв, що дозволяє ще на перших курсах навчання закласти основи діагностичних навичок у майбутніх лікарів;
  7. Профілізація підготовки навчально-методичних посібників з урахуванням майбутнього фаху студентів. (підготовка посібників для студентів педіатричного, стоматологічного факультетів).
Форми організації навчання іноземних студентів на кафедрі.

Навчання іноземних студентів проходить згідно навчальній програмі , яка затверджена МОЗ України в 2000 році. Форми навчання включають лекції, практичні та семінарські заняття, самостійну позааудиторну роботу згідно годинам робочих планів. Для підвищення якості навчання студентів кафедрою виданий посібник з гістології для іноземних студентів, який включає лекційний матеріал та тестові завдання Кроківського формату; кожний студент забезпечується уніфікованим альбомом протоколів практичних занять; тричі на тиждень кожний іноземний студент має можливість протягом 3 академічних годин самостійно працювати з гістологічними препаратами та отримати консультативну допомогу чергового викладача.

З лютого 2004 року на кафедрі розпочато викладання дисципліни англійською мовою.

Організація контролю знань студентів на кафедрі (вихідного, поточного, кінцевого).

Методичне забезпечення проведення контролю: Вихідний: з урахуванням специфіки викладання матеріалу на кафедрах медичної біології з розділу „Цитологія”, та „Генетика” напочатку відповідних практичних занять студенти отримують індивідуальний набір тестових завдань (20 тестів) та вирішують його протягом 20 хвилин. По результатах вихідного контролю викладачі оперативно корегують хід проведення практикуму з гістології. Поточний: Після виконання практичного завдання на кожному занятті студенти захищають свою роботу в альбомі протоколів та отримують індивідуальний набір тестових завдань (15 тестів) для перевірки теоретичного рівня підготовки. Таким чином, робота кожного студента оцінюється двома оцінками – за практичну та теоретичну частину. Кінцевий: Здійснюється на комісійному перевідному іспиті, що складається з двох етапів – теоретичного (50 тестових завдань формату Крок-1) та практичного (діагностика мікропрепаратів).

Використання в навчальному процесі комп'ютерної техніки, інших сучасних приладів, апаратів. Кількість дисплейних місць. Середня кількість дисплейного часу на студента.

Робота, яка проводиться кафедрою з відстаючими студентами.

  1. Відстаючі студенти забезпечуються методичною літературою, до складу якої входять теоретичний матеріал лекцій та практичних занять. Студенти мають можливість тричі на тиждень після аудиторних годин отримати консультації чергового викладача та самостійно працювати з гістологічними препаратами з використанням кафедральної навчально-методичної літератури.
  2. Використання адаптованого посібника з підвищеним вмістом наочного ілюстративного матеріалу.

У навчальному процесі використовується індивідуальний рейтинг для кожного студента, який складається з суми двадцяти підсумкових оцінок, а також враховує результати роботи у СНТ, НДРС, участь та перемогу в студентській гістологічній олімпіаді. Кожний студент має можливість ознайомитись з власним рейтингом та динамікою зміни рейтингового місця протягом навчального року, що значно підвищує мотивацію успішності навчання.

Відпрацювання студентами практичних занять проводиться по суботах. Кожної суботи на кафедрі чергує викладач і лаборант, які забезпечують студентів можливістю отримати консультацію, відробити практичне заняття, отримати навчально-методичну літературу, мікроскопи та гістологічні препарати, необхідні для успішної підготовки до практичних занять.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100