Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   / НТ АГЕТ /

Статут та нормативна документація

Зареєстровано
Міністерством юстиції України
_____ ___________ 2003 р.
Свідоцтво №______
"Затверджено"
На I Національному конгресі
Всеукраїнської громадської організації "Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України"
8 жовтня 1994 р.
"Затверджено"
Нова редакція статуту II Конгресом Всеукраїнської громадської організації "Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" 16 вересня 1998 р.
"Затверджено"
Нова редакція статуту III Конгресом Всеукраїнської громадської організації "Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" 23 жовтня 2002 р.

СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО АНАТОМІВ, ГІСТОЛОГІВ, ЕМБРІОЛОГІВ ТА ТОПОГРАФОАНАТОМІВ УКРАЇНИ"м. Київ 2003

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Всеукраїнська громадська організація "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" (далі за текстом - Товариство) є всеукраїнською громадською організацією, створеною громадянами України, яка об'єднує на добровільних засадах морфологів України, незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі, раси, майнового стану, етнічного та соціального походження.
  2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, цього статуту.
  3. Діяльність Товариства поширюється на протязі всієї України.
  4. Повне найменування Товариства: українською мовою - Всеукраїнська громадська організація "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України".
  5. Товариство набуває статуту юридичної особи з моменту її реєстрації вМіністерстві юстиції України.
  6. Товариство є юридичною особою і має відокремлене майно, укладає від свого імені угоди, набуває майнових і особистих немайнових прав, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному та третейскому суді.
  7. Товариство відкриває власні рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах України.
  8. Товариство має власну символіку, печатку, штампи та інші реквізити, передбачені законодавством України, зразки яких затверджуються Пленумом Товариства. Символіка реєструється в установленому Законом порядку.
  9. У своїй діяльності Товариство не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку.
  10. Місце знаходження Товариства: Україна, 01601 м. Київ, бульвар Шевченка, 13.
 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
  Головною метою Товариства є сприяння розвитку морфологічної науки в Україні як визначального джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, захист прав і законних інтересів своїх членів.
  1. Завдання Товариства:
   • сприяння створенню необхідних умов для реалізації інтелектуального потенціалу морфологів України у сфері науково-дослідної діяльності, їх духовного та інтелектуального зростання;
   • сприяння підвищенню престижу наукової праці, відтворенню інтелектуального потенціалу Українського суспільства, виховання новаторства і хисту до творчості морфологів України;
   • сприяння максимальному використанню можливостей світової науки та наукового співробітництва для забезпечення інтелектуального і духовного розвитку морфологів;
   • сприяння участі морфологів України у підготовці, прийнятті та реалізації основних державних рішень у науково-дослідній сфері, формуванні і реалізаціїдержавної науково-технічної політики.
  2. Для виконання статутних завдань Товариства в установленому порядку:
   • покращує зусилля, практично та методично допомагає морфологам - членам Товариства та створює необхідні умови для їх діяльності;
   • проводить всеукраїнські, регіональні та місцеві наукові конференції, семінари, симпозіуми та інші заходи за участю морфологів;
   • розробляє і підготовлює науково обгрунтовані пропозиції щодо формування державної політики у сфері поліпшення становища морфологів, всебічного їх розвитку;
   • бере участь у національних, державних, регіональних програмах, що сприяють реалізації завдань Товариства;
   • застосовує заходи пошуку і відбору талановитої молоді, що працює у морфологічній науці;
   • сприяє працевлаштуванню членів Товариства;
   • організовує та проводить культурні зустрічі, вечори та інші культурно-масові заходи;
   • встановлює відносини та співпрацює з подібними організаціями в Україні та за кордоном;
   • бере участь у виконанні міжнародних програм, укладає угоди з іноземними організаціями і фірмами, бере участь у діяльності міжнародних наукових товариств, асоціацій та союзів на правах їх членів;
   • відправляє за кордон своїх членів для участі в міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах та інших заходах відповідно до чинного законодавства;
   • надає членам Товариства інформаційну, організаційну, матеріальну підтримку з тих питань, що сприяють виконанню статутних завдань Товариства;
   • встановлює премії та почесні звання для осіб, які внесли значний вклад у розвиток морфологічної науки в Україні;
   • може здійснювати меценатську, благодійницьку діяльність за рахунок внесків членів Товариства та добровільних пожертвувань, дарувань, заповітів та інших внесків приватних та юридичних осіб, які надані в установленому порядку;
   • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, створює підприємства в порядку встановленому законодавством;
   • може проводити інші дії, не заборонені чинним законодавством та відповідно достатутних завдань Товариства.
 3. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ
  1. Членами Товариства можуть бути індивідуальні та колективні члени.
  2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України та інших держав, без обмеження віку починаючи з 21 року, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідницькою, проектно-конструкторською та іншою науковою діяльністю, визнають Статут Товариства, дотримуються його вимог і своєчасно сплачують членські внески.
  3. Товариство складається з індивідуальних, колективних та почесних членів.
  4. Прийом у індивідуальні члени Товариства здійснюється керівниками місцевих регіональних осередків Товариства, за погодженням з Президентом Товариства, на підставі письмової заяви бажаючого.
  5. Прийом у колективні члени Товариства здійснюється Пленумом Товариства на підставі офіційної заяви та протоколу відповідного рішення зборів колективу закладу, установи, організації. Прийом у колективні члени Товариства можездійснюватись уповноваженим керівником органом осередку Товариства, що поширює свою діяльність на таку саму територію.
  6. За порушення цього Статуту до члена Товариства можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та припинення членства в Товаристві.
  7. Припинення членства в Товаристві можливе:
   • за власним бажанням члена Товариства на підставі його письмової заяви;
   • за рішенням Пленуму Товариства, прийнятим простою більшістю голосів, щодо членів, які грубо порушили Статутні положення Товариства або самоусунулись відучасті в його діяльності.
  8. Члени Товариства співпрацюють з Товариством шляхом виконання Статутних завдань,заходів, що проводить Товариство, та за дорученням її керівних органів.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА
  1. Члени Товариства мають право:
   • обирати і бути обраними до всіх органів Товариства;
   • брати участь у програмах і проектах Товариства;
   • вносити пропозиції та отримувати відповіді з питань вдосконалення діяльності Товариства;
   • працювати у виконавчих структурах Товариства.
  2. Члени Товариства зобов'язані:
   • дотримуватися вимог Статуту;
   • брати активну участь у роботі Товариства;
   • своєчасно сплачувати членські внески.
 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
  1. Керівними органами Товариства є:
   • Конгрес членів Товариства;
   • Правління Товариства;
   • Президія Правління Товариства;
   • Президент Товариства.
  2. Вищим органом Товариства є Конгрес його членів. У Конгресі беруть участь всі члени Правління Товариства, делегати осередків Товариства і уповноважені від колективних членів Товариства.
  3. Конгрес скликається Правлінням Товариства не рідше, ніж один раз у чотири роки. Норму представництва встановлює Правління, але не менш як 1 делегат від 5 членів Товариства. Члени Товариства, які беруть участь у роботі Конгресу позаквотою представництва, мають право дорадчого голосу.
  4. Конгрес скликається для обговорення та прийняття рішень з наступнихпитань: 
   • внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
   • визначення основних перспективних напрямів діяльності Товариства;
   • обрання та відкликання членів Правління, Президії, Ревізійної комісії на строк 4 роки;
   • обирає строком на чотири роки та відкликає Президента, віце-президентів, скарбника та вченого секретаря;
   • прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Товариства. 
  5. Конгрес правоздатний приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Конгресі представлена за нормою представництва більш як половина його членів. Всі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини делегатів. Рішення Конгресу, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов'язковими для всіх членів, осередків і органів Товариства. 
  6. Керівним органом Товариства, що діє в період між Конгресами, є Правління. 
  7. Правління обирається Конгресом у кількості 19 осіб.
  8. Члени Правління Товариства здійснюють свою діяльність на громадських засадах. За виконання окремих важливих завдань та доручень члени Правління можуть отримувати винагороду, розмір якої у кожному конкретному випадку встановлюється Правлінням.
  9. Правління Товариства:
   • затверджує принципи використання коштів та кошторис апарату Товариства;
   • заслуховує та затверджує річні звіти Президії Правління, затверджує перспективні плани;
   • розглядає питання діяльності Товариства та вносить по них рішення;
   • затверджує штатний розклад;
   • приймає рішення про створення нових осередків та затверджує положення про їх діяльність;
   • затверджує зразки печаток та символіки;
   • вирішує інші питання діяльності Товариства.
  10. Чергові засідання Правління скликаються не рідше 1 разу на рік, а позачерговоскликаються за ініціативою Президента і Президії. Засідання є правоздатними приймати рішення, якщо на них присутні не менш, як 2/3 членів Правління. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. 
  11. Керівним органом Товариства, який здійснює все керівництво поточною діяльністю Товариства в період між засіданнями Правління є Президія Правління.
  12. Президія Правління складається з Президента, віце-президентів, скарбника та вченого секретаря.
  13. Роботу Президії Правління очолює Президент Товариства. Діяльність Президії регулюється положенням, затвердженим Правлінням.
  14. Президент Товариства:
   • організовує роботу Правління;
   • виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
   • розпоряджається коштами Товариства згідно з принципами, ствердженими Правлінням;
   • організує та контролює роботу Президії Правління Товариства; o від іменіТовариства без довіреності одноособово підписує господарські (в тому числі зовнішньоекономічні) угоди;
   • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Товариства;
   • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Товариства;
   • розпоряджається майном Товариства відповідно до рішень Конгресу та Правління Товариства;
   • виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.
  15. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що складається з трьох осіб. 
  16. Ревізійна комісія обирається та переобирається на Конгресі Товариства;
  17. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів з дозволу Президента.
  18. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Товариства, а також інші питання, що пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія:
   • здійснює контроль фінансової діяльності Товариства;
   • вимагає від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
   • направляє результати перевірок Правлінню Товариства та звітує перед Конгресом Товариства.
  19. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Конгресу.
  20. Основою Товариства є місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом по місцю роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 5 чоловік.
  21. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, затвердженими їхніми керівними органами та Президією Товариства. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватись в установленому Законом порядку.
  22. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.
 6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ. 
  1. Товариство має власні кошти і майно.
  2. Кошти і майно Товариства складаються з:
   • вступних і членських внесків його членів;
   • добровільних пожертвувань, дарування, заповітів та інших внесків приватних та юридичних осіб, які надані в установленому порядку;
   • надходжень, отриманих від створених ним підприємств, госпрозрахункових установ та організацій;
   • інших джерел, не заборонених законодавством України.
  3. Для виконання статутних завдань Товариство може мати у своїй власності будинки, споруди, автомобільний транспорт, обладнання, нематеріальні активи, цінні папери, друкувати свій журнал.
  4. Товариство скеровує свої кошти на виконання статутних завдань.
  5. Товариство може мати своїх штатних працівників.
  6. Штатний розклад Товариства та заробітна плата працівників Товариства затверджується Президентом Товариства. 
  7. Товариство веде статистичну звітність та бухгалтерській облік відповідно до чинного в Україні законодавства.
 7. ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
  1. Членські внески сплачуються всіма членами Товариства щорічно на розрахунковий рахунок Товариства.
  2. Якщо член Товариства протягом 6 місяців від встановленого терміну без поважних причин не сплачує членські внески, він вважається автоматично вибулим з числа членів Товариства.
  3. Розміри членських та вступних внесків встановлюються Пленумом Товариства.
 8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА, ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ.
  1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом:
   • реорганізації;
   • ліквідації
   • за рішенням суду, арбітражного суду.
  2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Конгресу Товариства, якщо за таке рішення проголосувало більше 2/3 делегатів конгресу.
  3. Ліквідація Товариства здійснюється у випадках:
   • прийняття відповідного рішення Конгресом Товариства;
   • за рішенням суду відповідно до чинного в Україні законодавства та його Статуту.
  4. Майно Товариства, у тому числі, у разі його ліквідації, використовується на його статутні цілі і не може розподілятись між членами Товариства.
 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
  1. Внесення змін та доповнень у цей Статут відбувається на підставі рішень Конгресу Товариства.
  2. Про внесені зміни до Статуту Товариство повідомляє легалізуючий орган у 5-ти денний термін.
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100