НТ АГЕТ Морфологи Украины Львовское областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Львов / Гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Персонал кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Луцик Олександр Дмитрович – доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, проректор з наукової роботи

ШТАТ КАФЕДРИ

проф. Ященко А.М., доц. Дудок В.В., доц. Смолькова О.В., доц. Наконечна О.В., доц. Єлісєєва О.П., к.б.н., доц. Білий Р.О., ст.лаб. Ковалишин В.І., к.м.н., доц. Джура О.Р., к.м.н., доц. Челпанова І.В., к.м.н., ас. Панкевич Л.В., к.м.н., ас. Амбарова Н.О., ас. Согомонян Є.А., ас. Луцик М.М., ас. Струс Х.І., лаб. Родик Р.Я., лаб. Федевич Я.І., лаб. Шамлян Н.Б.

Працівники кафедри гістології, цитології та ембріології

Луцик Олександр Дмитрович

Луцик О.Д.

Доктор медичних наук професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1977 р. закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту.

На кафедрі працює з 1980 року.

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію "Исследование биологической активности и аспекты практического применения гемаглютининов клещевины обыкновенной". З 1989 року доцент кафедри, у цьому ж році захистив докторську дисертацію "Рецепторы лектинов в морфогистохимической характеристике органови тканей". У 1992 році отримав звання професора.

Науковий напрям – очищення лектинів та їx використання для гістохімічної характеристики вуглеводних детермінант органів і тканин людини та експериментальних тварин; вивчення можливостей лектинової гістохімії для селективного виявлення та встановлення гетерогенності окремих клітинних популяцій; дослідження експресії та перерозподілу клітинних і тканинних глікополімерів у процесі ембріогенезу, при деяких фізіологічних та патологічних станах організму (ендокринопатії, неоплазії та ін); опрацювання української гістологічної та ембріологічної термінології; питання історії медичної науки та освіти.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 авторських свідоцтва на винаходи та низка книг - 2 монографії, 3 словники, атлас, п’ять перевидань підручника "Гістологія людини", переклади монографічної, навчальної та довідкової літератури.

Підготував 3 кандидатів, 2 докторів наук.

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 1994 року. У 1999 році відзначений нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України.

Детальніша інформація подана у книзі „Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006”. Львів, Наутілус, 2006, с. 167-168.

lutsyk@meduniv.lviv.ua

Ященко Антоніна Михайлівна

Ященко А.М.

Доктор медичних наук, професор кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1971р. закінчила біологічний факультет Львівського національ-ного університету імені Івана Франка.

На кафедрі працює з 1982 року.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію "Гистофизиология подчелюстных слюнных желез потомства при нарушении баланса тиреоидных гормонов материнского организма". З 1992 року доцент кафедри гістології. У 2004 році захистила докторську дисертацію "Лектини як маркери у нормі і патології". З 2005 року професор кафедри.

Науковий напрям — вивчення вуглеводних детермінант як сигнальних молекул у процесах міжклітинної взаємодії, диференціації та проліферації клітин органів – травної, ендокринної, репродуктивної систем експериментальних тварин та людини у процесі онтогенезу, порівняльно-видовому аспекті та при патологічних процесах з використанням методів лектиногістохімії.

Автор 190 наукових праць, у тому числі 2 авторських свідоцтва на винаходи, 12 навчально-методичних рекомендацій та атлас мікроанатомії органів ротової порожнини.

Підготувала 4 кандидатів наук.

Відзначена нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України (1999р.)

Детальніша інформація подана у книзі „Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006”. Львів, Наутілус, 2006, с. 321.

yashchenko_am@ukr.net

 

Наконечна Ольга Владиславівна

Наконечна О.В.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1990 р. закінчила хімічний факультет Львівського університету.

На кафедрі працює з 1999 року.

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив вітамінів групи В на рибо-нуклеїнові кислоти тканин репродуктивних органів у тварин – реципієнтів ембріонів”. Запланувала і виконує докторську дисертацію на тему: „Компетенція ооцитів ссавців до запліднення in vitro та подальшого розвитку за складом та кількістю специфічних мембранних та цитоплазматичних рецепторів”.

Напрямки наукових досліджень: визначення компетенції ооцитів ссавців до запліднення in vitro та подальшого розвитку за кількістю та вуглеводною специфічністю мембранних та цитоплазматичних рецепторів; застосування методів лектиногістохімії та кількісної оцінки локалізації специфічних мембранних рецепторів пролактина і IGF-систем для визначення функціональності фідерних клітин маткового походження, як нативних, так і розморожених.

Автор 45 наукових та навчально-методичних праць.

 

Дудок Василь Васильович

Дудок В.В.

Kандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університетуімені Данила Галицького. У 1976 р. закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту.

На кафедрі працює з 1991 р.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію: "Механізм 1-терапевтичної дії плазміну і урокінази при експериментальному нефриті". Напрямки наукових досліджень: вивчення можливостей лектинової гістохімії для селективного виявлення та встановлення гетерогенності окремих клітинних популяцій; удосконалення української гістологічної та ембріологічної термінології.

Автор 43 наукових та навчально-методичних праць.

 

Смолькова Олена Віталіївна

Смолькова О.В.

Kандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1986 р. закінчила лікувальний факультет Львівського медичного інституту.

На кафедрі працює з 1999 р.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Беременность и роды у женщин с артериальной гипотонией и антенатальная профилактика кариеса зубов у детей". Запланувала і виконує докторську дисертацію на тему: "Ембріогенез печінки в нормі та при впливі шкідливих чинників довкілля". Науковий напрямок: вивчення особливостей ембріогенезу печінки в нормі та при дії фармакологічних препаратів та екологічних чинників, зокрема, з використанням методів лектиногістохімії.

Автор 36 наукових та навчально-методичних праць.

 

Єлісєєва Ольга Петрівна

Єлісєєва О.П.

Kандидат біологічних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1979 році закінчила біологічний факультет Львівського Національного університету імені Івана Франка.

На кафедрі працює з 2003 року.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив низькомолекулярних жирних кислот С7-С9 на енергетичні і синтетичні процеси в організмі тварин”.

Автор 144 наукових праць, в т.ч. 1 монографія у співавторстві, 5 науково-педагогічних праць, 44 у фахових виданнях (в т.ч. 8 оглядових статей, 33 у спеціалізованих журналах, із них 10 англомовних), 4 патенти на винахід; 2 інформаційних листи. Матеріали наукової роботи представлені на 46 міжнародних і 40 українських конференціях. Прийнято до захисту (2013р.) матеріали докторської дисертації на тему: "Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції киснево-залежних процесів під час формування адаптаційних реакцій".

 

Антонюк Володимир Олександрович

Антонюк В.О.

Доктор фармацевтичних наук, доцент, ст.н.сп., керівник лабораторії "Лектинотест" при кафедрі гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1977р. закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту. У 1983р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Разработка рациональной системы поиска лектинов в растениях, получение свойства L-фукозоспецифичного лектина из "Laburnum anagyroides". Лабораторію "Лектинотест" очолює від 1990 року.

У 2007 p. захистив докторську дисертацію на тему: "Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання".

Автор близько 140 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. монографії, 8 авторських свідоцтв, 5 патентів України.

 

Білий Ростислав Олександрович

Білий  Р.О.

Kандидат біологічних наук, доцент кафeдри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2005 р. закінчив біологічний факультет Львівського Національного університету імені Івана Франка.

На кафедрі працює з 2008 року.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлення, характеристика, біомедичні аспекти дослідження". Наукові дослідження присвячені дослідженню змін плазматичної мембрани при загибелі клітини та ролі поверхневих гліканів у забезпеченні міжклітинних взаємодій в нормі та при патологіях.

Автор 65 наукових праць, співавтор 2-х розділів у монографіях, 6 патентів України, 1 патенту Російської Федерації.

 

Ковалишин Василь Іванович

Ковалишин  В.І.

Завідувач лабораторії електронної мікроскопії, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1972 році закінчив Львівський медичний інститут, кандидат біологічних наук з 1984 року, старший науковий співробітник з 1993 року.

Співавтор відкриття Monastyrsky V.A. Kovalyshin V. I., Alexevich Y. I. "Preimmune coagulative defence of internal medium of organism for heterogenic bodies (Доімунний коагуляційний захист внутрішнього середовища організму від чужорідних тіл)". Cпівавтор одного патента на винахід, чотирьох раціоналізаторських пропозицій та автор і співавтор 270 друкованих робіт.

Виконує докторську роботу на тему: "Роль тромбін-плазмінової системи у забезпеченні структурно-функціонального гомеостазу на ультраструктурному рівні".

 

Джура Ольга Романівна

Джура О.Р. Kандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2004 році закінчила біологічний факультет Львівського Національного Університету імені Івана Франка.

Kандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2004 році закінчила біологічний факультет Львівського Національного Університету імені Івана Франка.

Працює на кафедрі з 2001р.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію: "Вікові морфофункціональні особливості прищитоподібних залоз та їx роль у формуванні кісткової тканини". Науковий напрямок: лектиногістохімічні та морфофункціональні особливості органів ендокринної і травної системи, а також кісткової тканини у віковому аспекті та при розвитку патології.

У 2010 році Президією Національної академії медичних наук України нагороджена академічною премією для молодих учених за серію наукових праць.

Автор 78 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. одного навчального посібника.

 

Челпанова Ілона Владиславівна

Челпанова  І.В.

Kандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитолоії та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 1997 р. закінчила стоматологічний факультет Львівського медичного університету.

На кафедрі працює з 2006 року.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах розвитку в залежності від статі та площі запального ураження легень".

Автор 47 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 монографії та 1 навчальний посібник.

 

 

Панкевич Леся Володимирівна

Панкевич  Л.В.

Kандидат медичних наук, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2004 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного університету.

На кафедрі працює з 2006 року.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лектинова гістохімія печінки та підшлункової залози в умовах експериментального цукрового діабету".

Автор 16 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 навчальний посібник.

 

 

Амбарова Наталія Олександрівна

Амбарова Н.О.

Kандидат медичних наук, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.У 2006 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного університету.

На кафедрі працює з 2006 року.

У 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лектинова гістохімія нирки щура в динаміці постнатального онтогенезу та при експериментальному цукровому діабеті.

Автор 14 наукових праць, у тому числі 7 статей у фахових наукових виданнях.

 

 

Согомонян Єлизавета Анатоліївна

Согомонян Є.А.

Kандидат медичних наук, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2005 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного університету.

На кафедрі працює з 2006 року.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Структурно-функціональні та лектиногістохімічні особливості органів жіночої репродуктивної системи за умов гіпо- та гіпертироїдизму в експерименті".

Автор понад 10 наукових праць, у тому числі 6 статей у фахових наукових виданнях.

 

 

Луцик Максим Максимович

Луцик М.М.

Kандидат медичних наук, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2005 р. закінчив біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Від 2006 р. аспірант кафедри. У 2011 p. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Цитоморфологічний аналіз вуглеводних детермінант поверхні клітин експериментальних пухлин у процесі росту та під впливом протипухлинних чинників – потенційних лікарських засобів".

Автор 27 наукових праць, у тому числі 12 статей у фахових наукових виданнях.

 

 

Струс Христина Ігорівна

Струс  Х.І.

Aсистент кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2007 р. закінчила біологічний факультет Львівського Національного університету імені Івана Франка.

На кафедрі працює з 2004 р.

Від 2007 р. здобувач кафедри. Запланувала і виконує кандидатську дисертацію на тему: "Гістофізіологія шкіри потомства на тлі гіпофункції щитоподібної залози материнського організму".

Автор 18 наукових праць. 

 

 

Родик Романія Ярославівна

Родик  Р.Я.

У 2011 році закінчили ЛДМК ім. Андрея Крупинського, відділення "Лабораторна діагностика". З 01.09.2011 р. працює лаборантом на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЛДМУ ім. Данила Галицького.

 

 

 

Федевич Ярина Ігорівна

Федевич Я.І.

В 2011 році закінчили ЛДМК ім. Андрея Крупинського, відділення "Лабораторна діагностика". З 01.09.2011 р. працює лаборантом на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЛДМУ ім. Данила Галицького.

 

Шамлян Наталя Борисівна

Шамлян Н.Б.

З 01.09.2013 р. працює лаборантом на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЛДМУ ім. Данила Галицького.

 

 

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100