НТ АГЕТ Морфологи Украины Тернопольское областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Тернополь / Топография /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
История кафедры оперативной хирургии и топанатомии ТГМУ

Кафедра оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю заснована в 1957-1958 навчальному роцi i спочатку розташовувалась на першому поверсi фiзiологiчного корпусу. В штатi кафедри були: зав. кафедрою (доц. В.К. Цвiрко), асистент (М.Т. Герасимець), два лаборанти i старший препаратор. Примiщення кафедри складали двi навчальнi кiмнати, експериментальна операцiйна, кабiнет завiдувача i асистентська. Навчальний процес на кафедрi розпочався в лютому 1958 року. Для його забезпечення асистентом М.Т. Герасимцем були створенi методичнi розробки для викладачiв, виготовлено 80 музейних препаратiв i понад 100 таблиць, придбанi необхiднi хiрургiчнi iнструменти, муляжi.

У вереснi 1958 р. кафедра переведена в морфологiчний корпус, де було обладнано 3 навчальнi кiмнати, лабораторiю, кабiнет завiдувача i асистентську. В цьому ж роцi на посаду асистента був зарахований I.I. Бобрик, який працював на кафедрi до 1960 р., пiзнiше перейшов на роботу в м. Київ (нинi завiдувач кафедри анатомiї людини, професор, член-кореспондент АПН). На його мiсце у 1960 р. був прийнятий Д.Б. Беков, який працював до 1966 р. i пiсля захисту докторської дисертацiї перейшов на посаду завiдувача кафедри оперативної хiрургiї Луганського медичного iнституту. З його iнiцiативи в 1969 р. лабораторiя кафедри була переобладнана в експериментальну операцiйну iз сучасним устаткуванням i апаратурою. Колектив постiйно працював над покращанням матерiальної бази кафедри, унаочненням навчального процесу, впровадженням у навчальний процес експериментальних операцiй на тваринах для набуття практичних навичок студентами, а також для наукових дослiджень.

У 1961 р. кафедру очолив доцент Г.О. Русанов (з 1964 р. д. мед. н., професор), який до цього перебував на посадi замiсника начальника кафедри оперативної хiрургiї вiйськово-медичної академiї в м. Ленiнградi. Володiючи великим педагогiчним досвiдом, органiзаторськими здiбностями, високою культурою i чудовими людськими рисами характеру, Г.О. Русанов зумiв об'єднати колектив, спрямувати його зусилля на вдосконалення навчального процесу i науково-дослiдної роботи. На кафедрi було обладнано двi експериментальних операцiйних з передоперацiйними, автоклавну, фото- i гiстологiчну лабораторiї, а також "клiнiку для тварин" на 27 мiсць. Пiд його керiвництвом було захищено чотири дисертацiї на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

Фонд наочних посiбникiв був поповнений новими таблицями, рентгенограмами, хiрургiчним iнструментарiєм i апаратурою, на всiх робочих мiсцях секцiйнi столи замiнено операцiйними столами, налагоджено регулярне постачання трупiв. Все це дало змогу проводити практичнi заняття на взiрцевому науковому i методичному рiвнях, пiдпорядкувати його єдинiй метi - набуттю твердих знань iз топографiчної анатомiї i практичних навичок з виконання типових оперативних втручань. Кожна студентська група працювала окремими хiрургiчними бригадами на двох робочих мiсцях. Не було жодного студента, який не брав би участi в самостiйнiй практичнiй роботi, їх обов'язки на наступних заняттях змiнювались. Для набуття практичних навичок при роботi з живими тканинами в навчальний процес було впроваджено 10 експериментальних операцiй, що проводились в умовах асептики i антисептики, належного анестезiологiчного забезпечення з наступним спостереженням та лiкуванням тварин у пiсляоперацiйний перiод. Все це сприяло пiдвищенню вiдповiдальностi студентiв за свої дiї, формуванню їх клiнiчного мислення, свiдомого засвоєння предмета, надавало викладанню чiткої анатомо-фiзiологiчної спрямованостi.

Наш досвiд був схвалений на методичному семiнарi в м. Москвi в 1965 р., де з доповiддю виступив доц. М.Т. Герасимець, а також на ювiлейнiй конференцiї, присвяченiй 100-рiччю заснування кафедр оперативної хiрургiї i топографiчної анатомiї (Ленiнград, 1966) з доповiдi проф. Г.О. Русанова. В рiшеннях цих конференцiй наш досвiд був рекомендований для впровадження в практику роботи всiх вузiв країни. Методичне забезпечення навчального процесу було чiтко регламентоване новими методичними розробками для викладачiв i студентiв. Вони були предметом обговорення на методичних нарадах викладачiв кафедри з внесенням вiдповiдних змiн. Забезпеченню науково-методичної єдностi навчального процесу сприяло регулярне взаємовiдвiдування лекцiй i практичних занять iз наступним детальним їх обговоренням на методичних нарадах кафедри.

Експериментальне вiддiлення кафедри оперативної хiрургiї стало базовим не тiльки для наукових дослiджень спiвробiтникiв кафедри (аспiранти П.I. Назаренко, О.I. Березовський, Р.Й. Вайда, асистент I.К. Лойко, ординатор В.В. Михайлiв), але i для спiвробiтникiв iнших кафедр (Л. Салтикова, В. Нечипорук, А. А. Герасименко, П.П. Бачинський, С.М. Шамраєвський, М.П. Отенко та iн.). Протягом одного року виконувалось понад 1000 експериментальних операцiй.

Патогiстологiчна лабораторiя (лаб. Володимир Глушик) забезпечувала виконання патоморфологiчних дослiджень iз застосуванням сучасних гiстологiчних i гiстохiмiчних методик.

Iз 1968 р. до 1970 р. кафедру очолював проф. Ю.В. Новiков, який потiм перейшов на роботу в м. Смоленськ, а з 1970 р. до 1984 р. - доц. М.Т. Герасимець. У 1974 роцi кафедра переведена в нове примiщення на територiю вiварiю, де було обладнано експериментальне вiддiлення в складi двох операцiйних з передоперацiйними, гiстологiчної i фотолабораторiй, лабораторiї функцiональних дослiджень, автоклавної. В навчальному корпусi обладнано 4 тематичних кiмнати для роботи з трупним матерiалом, а також кабiнети зав. кафедри, доцента, асистентська, лаборантська i роздягальня для студентiв. Коридори кафедри обладнанi новими навчальними стендами, а також стендами, на яких експонувалась уся методична документацiя для студентiв i викладачiв. Окремо було збудоване сховище для зберiгання трупiв, що сприяло покращенню санiтарно-гiгiєнiчних умов роботи для студентiв i викладачiв. У вiварiї обладнано 34 клiтки для утримання експериментальних собак, обслуговування яких забезпечували спiвробiтники вiварiю.

Колектив кафедри постiйно працював над удосконаленням матерiальної бази, придiляючи увагу питанням оптимiзацiї навчального процесу:

  1. повнiстю був поповнений табличний фонд;
  2. придбано необхiднi хiрургiчнi iнструменти, сучаснi наркознi апарати, лапароскоп, ЕГС-4 М, рН-метр, крiостат, витратомiр кровi, мiкротоми i iн.;
  3. фонд наочних посiбникiв поповнений новими тематичними кольоровими фiльмами (45), що дало змогу повнiстю кiнофiкувати лекцiйний курс для студентiв i лiкарiв;
  4. виготовленi 6 нових стендiв хiрургiчного iнструментарiю;
  5. в 1975-80 рр. силами спiвробiтникiв кафедри був створений посiбник з оперативної хiрургiї у виглядi 11 тематичних навчальних стендiв. Кольоровi малюнки етапiв оперативних втручань, вiдображених на стендах, анотованi коротким пояснювальним текстом. При цьому особливу увагу придiлено суворому дотриманню всiх правил технiки виконання оперативних втручань для попередження ускладнень в пiсляоперацiйному перiодi. Цi матерiали не дублюють рекомендованих пiдручникiв, але суттєво доповнюють їх. Навчальний посiбник є цiлком оригiнальним, доступним для студентiв i вiдiграє суттєву роль у навчальному процесi.

Iз 1979 р. на кафедрi проходять навчання лiкарi-хiрурги та акушер-гiнекологи пiслядипломної пiдготовки. Для всiх лекцiй i практичних занять з курсантами ФПО складено методичнi розробки, в яких вiдображенi особливостi викладання i навчання на рiзних циклах для оптимiзацiї навчального процесу з метою пiдвищення його ефективностi. При цьому завжди особлива увага придiлялась засвоєнню прикладних аспектiв предмета топографiчної анатомiї i оперативної хiрургiї. На науково-практичних конференцiях з курсантами ФПО з доповiдями виступали викладачi кафедри, що сприяло впровадженню власних наукових дослiджень у практику охорони здоров'я.

У 1979 р. "Методичнi вказiвки для самопiдготовки студентiв до практичних занять" були вперше виданi друкарським способом. В 1984-1985 рр. вони були переробленi згiдно з вимогами єдиної методичної системи, доповненi ситуацiйними задачами i повторно виданi в трьох частинах. Кафедра вважає, що належне матерiально-технiчне i методичне забезпечення навчального процесу - це найбiльш суттєвi фактори його органiзацiї та оптимiзацiї.

Iз 1984 р. кафедру очолював проф. Р.Й. Вайда. Колектив кафедри продовжує пошуки оптимiзацiї навчального процесу, незважаючи на певнi матерiальнi труднощi, що пов'язанi з загальнодержавними економiчними негараздами. В 1993 р. були виданi новi методичнi розробки "Методичнi вказiвки для самопiдготовки студентiв до практичних занять". Вони вiдповiдали новому навчальному плану i вперше виданi українською мовою.

Проф. Р.Й. Вайда пiдготував i опублiкував 14 лекцiй (одна у спiвавторствi з доц. I.Є. Герасимюком), 2 лекцiї пiдготовленi проф. М.С. Гнатюком (одна - в спiвавторствi з доц. В.Д. Гаргулою). Вони в достатнiй кiлькостi є в бiблiотецi для використання в процесi самопiдготовки студентiв i лiкарiв до практичних занять та екзаменiв. Методичнi матерiали i тексти лекцiй, що були створенi на кафедрi впродовж останнiх рокiв, використовують в своїй роботi i викладачi багатьох iнших медичних вузiв України. Посилюється винахiдницька i наукова робота. Вперше були одержанi авторськi свiдоцтва i патенти на винаходи. Захищено 2 докторських i 3 кандидатських дисертацiї. За науковi досягнення проф. Р.Й. Вайду було запрошено членом Нью-Йоркської академiї медицини (1994).

У 2001 р. кафедра переведена у нове примiщення у морфологiчному корпусi, де обладнано 4 тематичнi кiмнати для роботи з трупним матерiалом, а також кабiнети зав. кафедри, доцентiв, асистентська, лаборантська та методичний кабiнет. Коридори кафедри обладнанi навчальними стендами з хiрургiчним iнструментарiєм i стендом для експонування всiєї методичної документацiї для студентiв i викладачiв. Експериментальна база кафедри та трупосховища залишенi на територiї вiварiю.

У 2001 р. кафедру оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю очолив проф. М.С. Гнатюк, автор 583 наукових публiкацiй, 4-х монографiй, 52 авторських свiдоцтв на винаходи та патенти, 2-х лазерних компакт-дискiв: "Спланхнологiя" i "Оперативна хiрургiя i топографiчна анатомiя", якi використовуються студентами при вивченнi анатомiї людини i топографiчної анатомiї. Проф. М.С. Гнатюк - член 2-х спецiалiзованих рад по захисту кандидатських дисертацiй, член редакцiйних рад 4-х науково-медичних фахових видань. У 2002 р. та 2006 р. виданi "Методичнi розробки для самопiдготовки до практичних занять з оперативної хiрургiї i топографiчної анатомiї", якi вiдповiдають новому навчальному плану. У 2004 р. видавництвом "Укрмедкнига" видано посiбник з оперативної хiрургiї та топографiчної анатомiї англiйською мовою, яким користуються iноземнi студенти (автори - проф. М.С. Гнатюк та доц. О.Б. Слабий).

До сьогоднiшнього дня зберiгається основний науковий напрямок роботи кафедри - вивчення функцiонально-морфологiчних аспектiв процесiв компенсацiї, субкомпенсацiї i декомпенсацiї пiсля оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту i легенях, а також пошуки i розробка методiв хiрургiчної корекцiї розладiв функцiї органiв, пов'язаних з хiрургiчними втручаннями.

За результатами цих дослiджень захищенi кандидатська i докторська дисертацiї проф. Романа Вайди, кандидатськi дисертацiї О.I. Березовського, I.К. Лойка, I.Є. Герасимюка, В.Д. Гаргули, А.Г. Шульгая, О.Б. Слабого, В.I Корсака, Н.Є.Лiсничук, Н.О.Белiкової, Н.В.Шамрай, Л.Н.Рибiцької, К.В.Гнатко, докторськi дисертацiї I.Є Герасимюка та А.Г.Шульгая. Матерiали наукових дослiджень опублiкованi бiльш нiж у 600 журнальних статтях, збiрниках наукових праць, в матерiалах наукових з'їздiв, симпозiумiв i конференцiй. Вони лягли в основу 78 винаходiв, захищених авторськими свiдоцтвами та патентами на винаходи. За перiод iснування кафедри захищенi докторськi дисертацiї i опублiкованi монографiї проф. Г.О. Русановим (1966) i проф. Д.Б. Бековим (1965), Р.Й.Вайдою, М.С.Гнатюком.

Кафедра традицiйно надавала консультативну i практичну допомогу у виконаннi експериментальних дослiджень спiвробiтникам iнших кафедр (I.А. Качанюк, Л.Л. Гута, В.М. Василюк, В.В. Коптюх, Р.В. Свистун, I.Я. Дзюбановський, I.К. Венгер, В.В. Бенедикт, Ю.I. Сливка, Л.Я. Ковальчук, А.В.Бойчук, Г.А.Павлишин та iн.).

Колектив кафедри в науково-дослiднiй роботi спiвпрацював з НДI пульмонологiї (м. Ленiнград), кафедрами пропедевтичної, факультетської терапiї, терапiї ФПО, фармакологiї, онкологiї, вважаючи, що проведення комплексних дослiджень є найбiльш ефективною формою їх впровадження в практику охорони здоров'я. Протягом останнiх рокiв колектив кафедри проводить науковi дослiдження, якi спрямованi на пошуки способiв хiрургiчної корекцiї порушень функцiї трубчатих i судинних систем печiнки, розроблення нових способiв лiкування печiнкової недостатностi i портальної гiпертензiї, яке є найбiльш вагомим внеском кафедри в практику охорони здоров'я.

У науковому студентському гуртку активно працювали 15-25 студентiв II-VI курсiв. Його робота була завжди пiдпорядкована вирiшенню двох взаємопов'язаних завдань: удосконаленню практичних хiрургiчних навичок i набуттю досвiду аналiзу i узагальненню наукових даних. Гурткiвцi регулярно виступали на наукових конференцiях рiзного рiвня (союзних, республiканських, внутрiшньоiнститутських), їх роботи займали призовi мiсця, ними опублiковано 12 наукових робiт, вони є спiвавторами 11 винаходiв.

Взаємостосунки кафедри оперативної хiрургiї з органами практичної охорони здоров'я завжди були дiловими, дружнiми i доброзичливими.

У 2005 роцi кафедра була приєднана до кафедри загальної хiрургiї, яку очолює професор В.О. Шiдловський.

У 2006 роцi оперативна хiрургiя та топографiчна анатомiя розмiщена на базi вiварiю. На кафедрi є 3 навчальнi кiмнати, комп'ютерний клас з бiблiотекою, тренажерний зал ендоскопiчної хiрургiї, навчальна кiмната обладнана сучасною вiдеотехнiкою, методичний кабiнет, 2 кiмнати для викладачiв.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100