Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / Периодика / МОРФОЛОГІЯ /

МОРФОЛОГІЯ, 2016, Том 10, № 32


cover обложка
2021, Том 15, № 1
2020, Том 14, № 4
2020, Том 14, № 3
2020, Том 14, № 2
2020, Том 14, № 1
2019, Том 13, № 4
2019, Том 13, № 3
2019, Том 13, № 2
2019, Том 13, № 1
2018, Том 12, № 4
2018, Том 12, № 3
2018, Том 12, № 2
2018, Том 12, № 1
2017, Том 11, № 4
2017, Том 11, № 3
2017, Том 11, № 2
2017, Том 11, № 1
2016, Том 10, № 4
2016, Том 10, № 3
2016, Том 10, № 2
2016, Том 10, № 1
2015, Том 9, № 4
2015, Том 9, № 3
2015, Том 9, № 2
2015, Том 9, № 1
2014, Том 8, № 4
2014, Том 8, № 3
2014, Том 8, № 2
2014, Том 8, № 1
2013, Том 7, № 4
2013, Том 7, № 3
2013, Том 7, № 2
2013, Том 7, № 1
2012, Том 6, № 4
2012, Том 6, № 3
2012, Том 6, № 2
2012, Том 6, № 1
2011, Том 5, № 4
2011, Том 5, № 3
2011, Том 5, № 2
2011, Том 5, № 1
2010, Том 4, № 4
2010, Том 4, № 3
2010, Том 4, № 2
2010, Том 4, № 1
2009, Том 3, № 4
2009, Том 3, № 3
2009, Том 3, № 2
2009, Том 3, № 1
2008, Том 2, № 4
2008, Том 2, № 3
2008, Том 2, № 2
2008, Том 2, № 1
2007, Том 1, № 4
2007, Том 1, № 3
2007, Том 1, № 2
2007, Том 1, № 1
XML export XML ArticleSet PubMed export.

PDF   Обкладинка номера [Cover of the issue]
PDF   Титул номера [Title of the issue]
PDF   Зміст [Content]
 
Оглядові та проблемні статті
Reviews and topical articles
Е.Г.Алиева, О.Н.Сулаева Роль дендритных клеток в поддержании структурного гомеостаза кожи Aliyeva E.G., Sulaieva O.N. Role of dendritic cells in maintenance of the skin structural homeostasis
М.И.Завгородняя, Л.В.Макеева, О.С.Славчева, О.Н.Сулаева Клеточные и молекулярные основы заживления ран Zavgorodniaia M.I., Makeieva L.V., Slavcheva O.S., Sulaieva O.N. Cellular and molecular basics of the wound heal-ing
Р.А.Москаленко, А.М.Романюк Еволюція уявлень про патологічне біомінералоутворення у м’яких тканинах (огляд літератури) Moskalenko R.A., Romanіuk A.M. Evolution of ideas about pathological mineralization in soft tissues (literature review)
О.М.Слободян, Л.П.Лаврів, В.О.Костюк Онтогенетичні особливості становлення будови нижньої щелепи Slobodian O.M., Lavriv L.P., Kostyuk V.O. Ontogenetic features of the formation of the mandible structure
М.М.Федченко, М.П.Федченко, І.С.Шпонька Перспективи використання цитомерів в біології та медицині Fedchenko M.M., Fedchenko M.P., Shponka I.S. Perspectives of cytomeres use in biology and medicine
Т.В.Шинкаренко, І.С. Шпонька, Б.Ю.Корнілов Алгоритми діагностики астроцитарних пухлин головного мозку у дорослих з урахуванням перегляду класифікації пухлин центральної нервової системи Shynkarenko T.V., Shpon‘ka І.S., Kornilov B.Y. Diagnostic algorithms for astrocytic brain tumors in adults according to revised classification of central nervous system tumors
Оригінальні дослідження
Research, original papers
Л.В.Абдул-Оглы, А.А.Козловская, В.Г.Рутгайзер, К.И.Дубовик, Е.О.Бельская Морфометрические показатели пупочного канатика в норме и при нарушении формирования плаценты Abdul-Ogly L.V., Kozlovskaja A.A., Rutgayzer V.G., Dubovik К.I., Belskaya Е.О. Morphometric parameters of the umbilical cord within the standart at infringenment of the formation of the placenta
О.О.Адамович Аналіз кількісних та якісних особливостей міжхребцевих дисків шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку Adamovych O. Analysis of quantitative and qualitative features of the intervertebral discs of the cervical part of the vertebral column in individuals of the juvenile age of both sexes
Т.М.Бойчук, Т.І.Кметь, О.Г.Кметь Морфометричні зміни Bcl-2+-клітин кори тім’яної частки, індуковані неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку в самців-щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом Boychuk T.M., Kmet T.I., Kmet O.G. Morphometric changes in Bcl-2+-cells of the parietal lobe cortex induced by incomplete global cerebral ischemia-reperfusion in male rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus
А.В.Васильчишина, Т.В.Хмара, М.О.Ризничук Морфометричні параметри таза в перинатальному періоді онтогенезу людини Vasylchyshyna А.V., Khmara Т.V., Ryznychuk М.О. Morphometric parameters of pelvis in perinatal period of human ontogenesis
О.Ю.Вовк, Р.А.Сухоносов Индивидуальная анатомическая изменчивость основных краниометрических показателей у людей зрелого возраста Vovk O.Y., Sukhonosov R.A. Individual anatomical variability of main craniometric indicators in adult humans
О.Ю.Вовк, Ю.В. Богуславский, А.А. Шмаргалев Краниотопографические особенности венозных образований твердой оболочки головного мозга Vovk O.Y., Boguslavskiy Y.V., Shmarhalov A.O. Сraniotopografic features of dural venous formations
М.А.Волошин, Ю.Ю.Абросімов Особливості співвідношення клітин та міжклітинної речовини у менісках щурів при становленні рухової активності протягом перших двох тижнів постнатального життя в нормі та після внутрішньоплідного введення антигену Voloshyn M.A., Abrosimov Yu.Yu. Features of cells and extracellular matrix ratio in rat meniscus for motor activity formation during the first two weeks of postnatal life in norm and after intrafetal antigen injection
М.А. Волошин, П.В. Богданов Динаміка відносної площі структур печінки щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антиге-ну та глюкокортикоїдів Voloshin M.A., Bohdanov P.V. Dynamics of relative area of rat liver structures in early postnatal period in norm and after intrauterine effect of an antigen or glucocorticoids
О.М.Гаврилюк CD117+ клітини/телоцити при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С: гістотопографічні та кількісні особливості Gavrilyuk E.M. CD117+ cells/telocytes in chronic steatohepatitis and hepatitis C virus infection: histotopographic and quantitative features
І.Є.Герасимюк, О.П.Ільків Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу Нerasуmyuk I.Ye., Ilkiv O.P. The features of structural remodeling of rat testicles at poststrumectomic hypothyroidism
В.В. Голотюк, М.М. Багрій Особливості розподілу і динаміки експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії та їх взаємозв’язок з ефективністю полірадіомодифікації із застосуванням препарату L-аргініну Golotiuk V.V., Bagriy M.M. Allocation and dynamics of inducible nitric oxide synthase expression in patients with rectal cancer under the influence of neoadjuvant chemoradiotherapy and their relationship with efficiency of polyradiomodification with the usage of L-arginine
Г.И.Губина-Вакулик, Е.В.Ганчева, О.В.Наумова Патологическая анатомия плаценты при пиелонефрите у беременных Gubina-Vakulik G.I., Gancheva E.V., Naumova O.V. Pathological anatomy of the placenta in pregnant women with pyelonephritis
Є.В.Гусак, О.В.Солодовник, О.М.Міщенко, Г.О.Яновська, О.С.Ярмоленко, В.О.Курганська, К.А.Дєдкова, М.В.Погорєлов Дослідження поведінки магнієвих імплантатів in vitro в розчині SBF Husak E.V., Solodovnik O.V., Mischenko O.M., YanovskaА.A., Iarmolenko O.S., Kurganska V.O., Diedkova K.A., Pogorielov M.V. Investigation of pure magnesium alloy behavior in-vitro in simulated body solutions
Є.В.Гусак, С.М.Данильченко, О.В.Гордієнко, Н.М.Іншина, О.М.Олешко, М.В.Погорєлов Хімія поверхні біологічних апатитів мінералізованих тканин (на прикладі губчастої кісткової тканини) Husak E.V., Danylchenko S.M., Gordienko O.V., Inshyna N.M., Oleshko O.M., Pogorielov M.V. Surface chemistry of biological apatites in miner-alized tissues (on the example of spongy bone tissue)
Л.М.Давидова, Г.Ф.Ткач, В.З.Сікора, О.С.Максимова, Д.В.Муравський Морфологічні перетворення язика щурів за умов загального зневоднення організму Davydova L.N., Tkach G.F., Sikora V.Z., Maksymova O.S., Muravskyi D.V. The morphological transformations of the rat tongue under the conditions of general dehydration
С.А.Денисенко, Г.И.Губина-Вакулик, А.В.Андреев Морфологические изменения в системах гипофиз-надпочечники и гипофиз-семенники у крыс, внутриутробно подвергавшихся воздействию слабого электромагнитного излучения Denisenko S.A., Gubina-Vakulik G.I., Andreev A.V. Morphological changes in pituitary-adrenal and pituitary-testes systems in rats which were intrau-terine exposed to weak electromagnetic radiation
З.М.Дубоссарська, Л.П.Грек, В.Р.Скорик Морфологічні особливості еутопічного ендометрію у пацієнток з аденоміозом та синдромом хронічного тазового болю Dubossarskaya Z.M., Grek L.P., Skorik V.R. Morphological features eutopic endometrium in women with adenomyosis and chronic pelvic pain syndrome
В.Г.Дуденко, В.Ю.Вдовіченко Топографо-морфометричні характеристики пірамід верхнього кінця нирки людини зрілого та похилого віку Dudenko V.G., Vdovichenko V.I. Topographic and morphometric characteristics of human renal pyramids of the upper end at mature and elderly ages
О.О.Дядик, О.С.Балтьонкова Системний амілоїдоз з переважним ураженням серця: оригінальне спостереження Dyadyk O.O., Baltonkova O.S. System amyloidosis with predominant heart disease: own observations
О.О.Дядик, А.В.Григоровська Особливості гістологічної будови та диференційної діагностики теносиновіальної гіганто-клітинної пухлини дифузного типу та її малігнізованої форми Dyadyk E.A., Hryhorovska A.V. Features of histological structure and differential diagnostics of the diffuse-type giant cell tumor and its malignant form
Е.А.Дядык, И.О.Жданова, К.В.Романенко, Л.Г.Некрасова, О.О.Боровая Особенности лечебного патоморфоза кожи больных псориазом после ультрафиолетовой средневолновой терапии узкого спектра (311 нм) Dyadyk E.A., Zhdanova I.O., Nekrasova K.V., Borovaya O.O. Features of treatment pathomorphosis in the skin of psoriatic patients undergoing narrowband UV-B therapy (311nm)
О.О.Дядик, Л.Г.Некрасова, В.І.Зарицька, Т.В.Тімоніна, П.П.Снісаревський Злоякісна пухлина Бреннера: опис клінічного випадку Dyadyk O.O., Nekrasova L.G., Zaryczka V.I., Timonina T.V., Snisarevskyi P.P. Malignant Brenner tumor: a case report
І.І.Заморський, В.М.Драчук, О.М.Горошко Вплив адеметіоніну на морфологічні зміни у нирках щурів при експериментальному рабдоміоліозі Zamorskii I.I., Drachuk V.M., Goroshko O.M. The effect of ademetionine on morphological changes in the kidneys of rats under experimental rhabdomyolysis
І.І.Заморський, Т.С.Щудрова Вплив органоспецифічних пептидів на морфологічні зміни нирок щурів за умов розвитку їх ішемічно-реперфузійного пошкодження Zamorskii I.I., Shchudrova T.S. The effect of organospecific peptides on morphological changes in kidneys of rats with ischemia-reperfusion kidney injury
І.Заставний, А.Ященко, І.Ткач Дослідження вуглеводних детермінант ворсинок хоріона при ранньому невиношуванні вагітності Zastavnyy I., Yashchenko A., Tkach I. Chorionic villi carbohydrate determinants study in early pregnancy loss
І.С.Кашперук-Карпюк, О.В.Цигикало, І.Ю.Олійник Мікроскопічна анатомія сечового міхура у новонароджених Kashperuk-Karpiuk I.S., Tsyhykalo O.V., Oliinyk I.Yu. Microscopic anatomy of the urinary bladder in newborns
А.Т.Кенюк Перспектива використання принципу суперімпозиції зображень в ході реєстрації динамічних змін кісткової тканини в периімплантатній області Kenyuk A.T. Perspectives of images superimposition principle use during the registration of periimplant bone dynamic changes
С.В.Козлов, К.Н.Сулоев, Г.Б.Алексин, А.В.Ткаченко Позиционная асфиксия Kozlov S.V., Suloev K.N., Aleksin G.B., Tkachenko A.V. Positional asphyxia
В.В.Колдунов, О.Г.Родинський, Ю.В.Козлова, Т.Ю.Гербаc Аналіз експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації в гіпокампі щурів при експериментальній кардіоміопатії Koldunov V.V., Rodins'kij O.G., Kozlova Yu.V, Gerbas T.Yu. Analysis of expression of immunohistochemical markers of apoptosis and proliferation in the hippocampus of rats with experimental cardiomyopathy
М.І.Кривчанська, М.О.Ризничук, В.П.Пішак Морфо-функціональні зміни в нирках викликані пропранололом: ефект мелатоніну Kryvchanska M.I., Ryznychuk M.O., Pishak V.P. Morphological and functional changes in kidneys caused by propranolol: effects of melatonin
В.Д.Марковский, А.А.Сакал Морфофункциональное состояние печени потомства от матерей, инфицированных Esherichia Coli (экспериментальное исследо-вание) Markovskiy V.D., Sakal A.A. Morphofunctional state of the liver of rat progeny from mothers, infected with Esherichia Coli (experimental research)
К.Н.Милица, И.В.Сорокина, М.С.Мирошниченко, О.Н.Плитень Иммуногистохимические особенности жировой ткани сальника и подкожной жировой клетчатки у лиц с избыточной массой тела, ожирением и метаболическим синдромом Militsa K.M., Sorokina I.V., Myroshnychenko M.S., Pliten O.N. Immunohistochemical features of fat tissue of epiploon and subcutaneous fat tissue in patients with overweight, obesity and metabolic syndrome
С.Ю.Муха, К.С.Волков, З.М.Небесна, С.Б.Крамар Електронномікроскопічні зміни сім'яників в ранні терміни після експериментальної термічної травми Mykha S.Yu., Volkov K.S., Nebesna Z.M., Kramar S.B. Electronmicroscopic changes of the testes at the early stages after experimental thermal injury
Р.С.Назарян, Л.С.Кривенко, В.В.Гаргин Тканевая активность синтазы оксида азота в ротовой полости при атопической патологии Nazarian R.S., Krivenko L.S., Gargin V.V. Tissue nitric oxide synthase activity in the oral cavity in atopic disease
С.П.Новиков, К.О.Чебанов, Л.А.Кириллова, Н.С.Петрук, К.Б.Фролов, И.В.Твердохлеб Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: клинико-морфологические параллели Novikov S.P., Chebanov K.O., Kirillova L.A., Petruk N.S., Frolov K.B., Tverdokhleb I.V. Optimization of anesthetic management of surgical treatment of colorectal cancer: сlinical and morphological parallels
Н.О.Перцева Ультраструктурные нарушения тромбоцитов у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией Pertseva N.O. Ultrastructural platelet disorders in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension
Н.С.Петрук Аналіз впливу факторів онтогенетичного часу та пренатальної гіпоксії на морфометричні показники спеціалізованого контактного апарата міокарда шлуночків щурів Petruk N.S. Analysis of the influence of ontogenetic time and prenatal hypoxia factors on the morphometric parameters of the specialized contact apparatus in the rat ventricular myocardium
В.А.Повстяний Експертно-діагностичні критерії для встанов-лення часу настання смерті за результатами дослідження Ахіллового сухожилку у пізньому постмортальному періоді Povstyaniy V.A. Expert and diagnostic criteria to identify the time death according to the study Achilles tendons in late postmortem period
Т.Я.Раскалєй, В.Б.Раскалєй, Л.Б.Шобат, Г.О.Гаврилюк-Скиба Гістохімічне дослідження скелетних м’язів за умов експериментальної тупої травми спинного мозку Raskaliei T.Ya., Raskaliei., V.B., Shobat L.B., Gavriliuk-Skiba G.O. Histochemical study of skeletal muscles in exper-imental spinal cord blunt injury
О.В.Редякина Морфометрическая характеристика ствола мозга у людей зрелого возраста Redyakina O.V. Morphometric characteristics of the brainstem of middle-aged people
О.С.Решетнікова, С.А.Морозов Морфологія привушної слинної залози щура в умовах експериментальної затримки внутрішньоутробного розвитку плода Reshetnikova, O.S., Morozov, S.A. Morphology of the parotid gland of rats under conditions of experimental intrauterine growth retardation
І.І.Савка, Е.Е.Джалілова Зміни мікроструктури яєчка при цукровому діабеті в експерименті Savka I.I., Dzhalilova E.E. Changes in the microstructure of testicle in diabetes in the experiment
И.В.Сорокина, Т.В.Бочарова Отдельные аспекты преждевременного старения иммунной системы при действии продол-жительного светового стресса Sorokina I.V., Bocharova T.V. Certain aspects of premature aging of the immune system at prolonged light stress
И.В.Сорокина, В.Д.Марковский, И.В.Борзенкова, М.С.Мирошниченко, О.Н.Плитень Морфологические особенности клубочкового аппарата почек плодов и новорожденных при моделировании различной гипоксии Sorokina I.V., Markovsky V.D., Borzenkova I.V., Myroshnychenko M.S., Pliten O.N Morphological features of the glomerular appa-ratus of fetuses and newborns kidneys in model-ing different hypoxia
Н.В.Станишевская Изменения внутрикожного напряжения кислорода при моделировнии некроза миокарда в разные стадии ишемического предсостояния Stanishevskaya N.V. Changes of the intradermal oxygen tension after modeling of myocardium necrosis in different stages of ischemic preconditioning
О.Ю.Степаненко, Н.І.Мар’єнко Будова та індивідуальна анатомічна мінливість I-III часточок півкуль мозочка людини Stepanenko O.Yu., Maryenko N.I. Structure and individual anatomical variability of the I-III lobules of the human cerebellar hemispheres
В.Д.Товажнянская, И.В.Сорокина, И.И.Яковцова Влияние материнского клебсиеллеза на морфо-функциональное состояние коры надпочечников плодов (экспериментальное исследование) Tovazhnianska V.D., Sorokina I.V., Yakovtsova I.I. Influence of maternal infection caused by Klebsialle pneumonia on morphologic and functional state of fetuses’ adrenal glands cortex (experimental research)
А.В.Трофимова, Н.А.Чиж, И.В.Белочкина, В.В.Волина, Б.П.Сандомирский Морфологические характеристики сердца после индукции терапевтической гипотермии и введения мезенхимальных стромальных клеток в терапии экспериментального инфаркта миокарда Trofimova А.V., Chizh N.А., Belochkina I.V., Volina V.V., Sandomirskiy B.P. Morphological characteristics of heart after induction of therapeutic hypothermia and the introduction of mesenchymal stromal cells in therapy of experimental myocardial infarction
Н.С.Трясак, Ю.В.Силкина Особенности гистоморфологии компонентов стенки венечных артерий в условиях экспериментального атеросклероза Tryasak N.S., Silkina Yu.V. Features of histologiacal morfology of components of the coronary arterial wall in experimental atherosclerosis
В.А.Туманский, А.А.Попович, С.А.Попович, Л.М.Туманская Иммуногистохимические дифференциально-диагностические особенности доброкачественной гиперплазии, интраэпителиальной неоплазии и рака предстательной железы Tumanskiy V.A., Popovich A.A., Popovich S.A., Tumanskaja L.M. Peculiarities of immunohistochemical differential diagnosis of benign prostatic hyperplasia, intraepithelial neoplasia and prostate cancer
В.А.Туманский, А.В.Чепец Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы-3 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки различной степени дифференцировки Tumanskiy V.A., Chepets A.V. Comparison of immunohistochemical characteristics of expression estrogen receptors-alpha, progesterone receptors, p16, p53, Ki-67 and caspase 3 in invasive endometrial adenocarcinoma of different grade
І.С.Хріпков Ультраструктурні особливості реакції білок-синтезуючого апарату фолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози при дистантній взаємодії з пухлиною Khripkov I.S. The ultrastructural features of the reaction of protein - synthesizing apparatus of follicular cells of the thyroid gland at distant interaction with the tumor
С.Ю.Чайковська Аналіз вікової динаміки щільності кісткової тканини різних ділянок тіла нижньої щелепи у дітей дошкільного віку Chaykovska S.Y. The analysis of age density dynamics of bone tissue of the different parts of lower jaw in preschool children
О.Г.Черненко, О.М.Іванова, М.О.Гук, Е.А.Даневич, С.О.Руденко, В.П.Сільченко, Т.А.Малишева Морфологічна характеристика та критерії інвазивності аденом гіпофіза Chernenko О., Ivanova О., Guk N., Danevych Е., Rudenko S., Sil’chenko V., Malysheva Т. Morphological characteristic and criteria of invasiveness of pituitary adenomas
Т.Н.Чертенко, И.И.Яковцова Клинико-морфологическая характеристика диффузных глиом у населения Харьковского региона за период 2000-2014 годы Chertenko T.N., Yakovtsova I.I. Clinical and morphological features of diffuse gliomas in population of Kharkiv region from 2000 to 2014
І.С.Шпонька, П.О.Гриценко, Т.В.Шинкаренко Морфологічна характеристика первинної дифузної крупноклітинної В-клітинної лімфоми ЦНС Shpon‘ka I.S., Grytsenko P.O., Shinkarenko T.V. Morphological characteristics of primary diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system
М.Б.Щур, А.М.Ященко Морфологічні аспекти функціональних апаратів очного яблука на тлі екзогенного гіпотиреозу, індукованого мерказолілом Shchur M.B., Yashchenko A.M. Morphological aspects of eyeball functional units during exogenous hypothyroidism, induced by mercazolilum
И.И.Яковцова, П.В.Ткаченко, О.В.Долгая, И.В.Ивахно Морфология и прогностическое значение стромы рака предстательной железы Yakovtsova I.I., Tkachenko P.V., Dolgaya O.V., Ivachno I.V. Prognostic significance of stromal сomponent in prostate cancer
Л.М.Яременко, О.М.Грабовий, Г.М.Слічна, С.М.Чухрай, І.В.Слічний Експресія актину в сенсомоторній корі великих півкуль головного мозку при моделюванні транзиторної ішемії та за умов імунокорекції Yaremenko L.M., Slichna G.M., Grabovoy A.N., Chukhrai S.N., Slichniy I.V. Actin expression in the sensorimotor cortex of the cerebral hemispheres during modeling of the transient ischemia and after immunocorrection
Методологія наукових досліджень
Scientific research methodology
Ю.Н.Вовк Клиническая анатомия – основа современной морфологии и хирургии Vovk Y.N. Сlinical anatomy - the basis of modern morphology and surgery
О.О.Дядик, В.П.Сільченко, І.В.Іркін, К.М.Шатрова, С.О.Руденко, В.І.Заріцька Викладання питань етики та деонтології лікарям-інтернам на кафедрах патологічної анатомії Dyadyk O., Sil’chenko V., Irkin I., Shatrova C., Rudenko S., Zaritskaya V. Ethics and deontology teaching to doctors-interns at the department of pathological anatomy
В.В.Кошарный, А.И.Павлов, С.В.Козлов Методы диагностики при черепно-мозговой травме Kosharniy V.V., Pavlov A.I., Kozlov S.V. Metods of diagnostic in the head-brain injury
С.С.Малахов Нові методики та пристрої для вивчення твердої оболони головного мозку та її відростків Malakhov S.S. New methods and devices for investigation of the dura mater encephali and its processes
В.Д.Мішалов, О.В.Михайленко Нові можливості лабораторної діагностики продуктів пострілу шляхом проведення мікрорентгенофлуоресцентного спектрального елементного аналізу Mishalov V.D., Michailenko O.V. New opportunities in laboratory diagnostics of shot products by their x-ray fluorescence spectral element analysis
О.В.Пославська Визначення лінійних розмірів та площ окремих морфологічних об’єктів на мікрофотографіях за допомогою програми ImageJ Poslavskaya O.V. Determination of linear dimensions and square surfaces areas of morphological objects on micrographs using ImageJ software
О.Ю.Потоцкая, Е.Н.Шевченко, Д.Г.Марченко, С.Б.Морозова, Л.А.Филимонова в Сравнительный анализ систем среднего образования Индии и высшего медицинского образования Украины с учетом Болонской системы Pototskaya.O.Yu., Shevchenko K.M., Marchenko D.G., Morozova S.B., Filimonova L.A. Comparative analysis of secondary education in India and higher medical education in Ukraine taking into account the Bologna system
Д.В.Шатов, В.С.Пикалюк, В.В.Шаланин Обзор методов количественной оценки повреждения лёгких Shatov D.V., Pikalyuk V.S., Shalanin V.V. Review of quantitative methods for assessing lung injury
В.Ф.Шаторна, Ю.О.Бельська, В.І.Гарець Гістологічні, імуногістохімічні та ультрастру-ктурні особливості морфології фетальної пе-чінки під дією свинцю та нанометалів Shatorna V.F., Belska Yu.O., Harets V.I. Histological, immunohistochemical and ultra-structural features of the fetal liver morphology under the influence of lead and nanometals
К.Петріас (автор), Д.Вендлінг (редактор) Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців Patrias K., author; Wendling D., editor Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers
Новини, хроніка, історія
News, chronicle, history
Е.С.Проценко, В.И.Падалко, Н.А.Ремнева, М.И.Кириченко Гистолог Н.К. Кульчицкий: научная и общественно-политическая деятельность (к 160-летию со дня рождения) Protsenko E.S., Padalko V.I., Remneva N.A., Kirichenko M.I. Histologist NK Kulchytsky: scientific and socio-political activities (to the 160th anniversary of his birth)
Вимоги до оформлення рукописів [укр] Author guidelines [eng]
Требования к оформлению рукописей [рус]
   
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100