НТ АГЕТ Морфологи України Дніпропетровське відділення
Всеукраїнської громадської організації
“Наукове товариство АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Дніпропетровськ / Біологія /
     
Кафедра
Про кафедру
Історія
Персонал
Наукова діяльність
Навчальний процес
Студентська діяльність
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр Росії
Навчальний процес на кафедрі медбіології ДДМА

На кафедрі медичної біології ДДМА студенти вивчають медичну біологію за програмою навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Особливість навчального процесу з медичної біології включає два аспекти:

 1. викладання проводиться на першому курсі, тому головним завданням є розвиток навичок роботи у вищій медичній школі та адаптація до вимог кредитно-модульної системи;
 2. предмет "Медична біологія" тісно пов'язаний з майбутньою лікарською професією і має кінцеву ціль навчити лікаря-спеціаліста трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, котрі виникають внаслідок антропогенних змін у навколишньому середовищі, внаслідок ураження людини інвазіями та ін.

Після кропіткої підготовчої роботи колектив кафедри медичної біології взявся до реалізації нового навчального плану на 2005-2006 р., що був затверджений наказом МОЗ України № 52 від 31.01.2005 р. і побудований на засадах кредитно-модульної системи та рейтингового оцінювання знань.

Проект типової навчальної програми з медичної біології було розроблено на засіданні круглого столу «Вища медична школа на шляху до Болонського процесу. Місце і роль медичної біології» міжкафедральною нарадою завідувачів однопрофільних кафедр ВМНЗ та затверджено МОЗ України 02.06.2005 р.

Спираючись на „Положення щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ДДМА з 01.09.2005 р.” та наказ ректора ДДМА від 15.07.05 (№295) співробітники кафедри розробили структурно-логічну схему учбового плану дисципліни та внесли необхідні зміни до типової програми з медичної біології, структури модулів та залікових кредитів. Здійснена структуризація учбової програми на 3 модулі, які у свою чергу діляться на 8 змістових модулів:

І семестр включає 2 модуля:

 1. «Біологічні особливості життєдіяльності людини» (1 змістовий);
 2. «Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини» (3 змістових модуля), що складає 2,5 кредиту.

ІІ семестр складається з 1 модуля «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя » (4 змістових модуля), на що припадає 3,0 кредита.

При викладанні медичної біології на 1 курсі на лекції відведено 30 академічних годин; на практичні заняття – 80; на самостійну роботу студентів – 55 годин, що загалом складає 165 годин /5,5 кредитів. Ще до початку занять співробітниками кафедри розроблена система рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни, яка виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння кожного з трьох модулів.

На методичному засіданні кафедри завідувач провела інструктаж викладачів щодо методики:

 • а) проведення усіх видів занять;
 • б) оцінювання успішності студентів;
 • в) заповнення обліково-звітної документації;
 • г) перескладання оцінок різних видів оцінювання.

Оцінка є інтегрованою і виставляється викладачем у форму ЕН-1 протягом практичного заняття або після перевірки альбому (але не пізніше, як до наступного заняття). У другій графі журналу виставляються бали. Кожен студент 1 курсу отримав індивідуальний план вивчення медичної біології, методичні розробки до практичних занять та самостійної роботи, перелік питань до підсумкових модулів та критерії їх оцінок, альбом протоколів практичних занять, створений колективом кафедри і затверджений ЦМК МОЗ України. Цей посібник дозволяє оцінити результати поточної навчальної діяльності студента та покращити засвоєння тем модулів, що передбачені навчальною програмою. В альбомі протоколів до кожного заняття зазначена тема, наведені цикли розвитку, графи та вказані назви препаратів, зроблені акценти на те, що студент повинен розглянути на макро- та мікропрепаратах. При заповненні схем та таблиць студент повинен аналізувати навчальні елементи, встановлювати взаємозв’язки та діагностувати найбільш поширені паразитарні інвазії людини.

При обговоренні впровадження кредитно-модульної системи та рейтингового оцінювання знань було прийняте рішення про збереження і традиційних підходів до викладання та оцінювання студентів. З метою заохочення студентів до опанування фундаментальних біологічних знань та запровадження здорової конкуренції в навчанні були розроблені критерії традиційних оцінок, які студенти отримають після вивчення дисципліни. Оцінка з медичної біології виставляється за 4-бальною шкалою на основі середньої кількості балів за усі модулі (табл.1). До середньої кількості балів додаються заохочувальні бали за призове місце у внутрішньовузівському турі (8 балів) та всеукраїнському турі (10 балів) олімпіади з медичної біології.

Таблиця1. Критерії оцінок, які отримають студенти після вивчення медичної біології.

Традиційна оцінкаБали
"5"200 – 175
"4"174 – 135
"3"134 – 90
"2"89 – 0

Колектив кафедри медичної біології ДДМА постійно шукає нові шляхи підвищення ефективності учбового процесу і контролю засвоєння знань студентів [2]. У основу цього покладена тенденція до індивідуалізації навчання, яка виявляється в тому, що всі лекції і практичні заняття із студентами направлені на мотивацію отримання лікарської спеціальності, починаючи з перших днів появи на кафедрі.

Не дивлячись на жорсткий режим учбового часу, викладачі обов'язково звертають увагу на зовнішній вигляд студента, уміння говорити, слухати, правильно формулювати відповіді і відповідати на поставлені питання, спілкуватися з товаришами та старшими. Важливим моментом є те, що для кожного студента на усі практичні заняття колективом кафедри створені індивідуальні тестові завдання трьох ступенів складності. Тести вхідного і вихідного контролю містять по 10 тестових завдань. Ми розуміємо, що при такій кількості тестів досить висока похибка [3]. Цей недолік ми враховуємо при здійсненні підсумкового модульного контролю, який включає від 60 до 200 тестових завдань. Створення комплектів тестових завдань, які враховують інтеграцію предмету з іншими дисциплінами та еталонів відповідей вимагає серйозної підготовчої роботи. На жаль ряд заходів, передбачених Болонським процесом, взагалі не враховують систему розподілу викладацького навантаження.

Форми контролю: Поточний контроль проводиться на кожному занятті відповідно до конкретних цілей теми, а також під час індивідуальної роботи викладача зі студентом. Викладач здійснює: 1) усне опитування; 2) тестовий контроль вхідного рівня; 3) виконання самостійної роботи, що передбачає: заповнення граф логічної структури, вивчення мікропрепаратів, оформлення протоколу; 4) вихідний тестовий контроль знань. Вся робота студента оцінюється за 4 бальною системою. Середня арифметична потім конвертується у бали (дивись табл. 2.)

Таблиця 2. Конвертація традиційної оцінки поточного контролю знань студентів з медичної біології в бали кредитно-модульної системи

Традиційна оцінкаМодульБали
"5"1 модуль15
2 модуль11
3 модуль6
"4"1 модуль10
2 модуль7
3 модуль4
"3"1 модуль6
2 модуль4
3 модуль2
"2"1,2,3 модулі0

Після перевірки тестів викладач проводить аналіз зроблених помилок і з'ясовує чи відсутні знання за фактичним матеріалом чи студент вибрав неправильний підхід до вирішення задачі. Слід звернути увагу на якість оцінювання , яка значною мірою залежить від наповнення академічної групи. У таблиці 3 наведено технологічну карту одного практичного заняття з медичної біології.

Виходячи з реалій, викладач вимушений перевіряти тести під час виконання самостійної аудиторної роботи студентів, а перевірку протоколів здійснювати у позаурочний час.

Підсумковий модульний контроль включає контроль теоретичних знань - система тестових завдань з множинним вибором відповідей і за системою «Крок-1», вирішенням типових і ситуаційних задач, а також індивідуальний контроль практичних навичок і вмінь.

Весь процес навчання направлений на максимальну активацію розумових здібностей студента і придбання ним практичних навичок як при роботі з препаратами, так при препаруванні лабораторних тварин при вивченні еволюції систем органів. У сучасному освітньому процесі немає проблеми важливішої і, одночасно, складнішою, ніж організація самостійної роботи студентів (СРС). Важливість цієї проблеми пов'язана з новою роллю самостійної роботи: вона поступово перетворюється на провідну форму організації учбового процесу.

Труднощами при самостійної роботі є: відсутність інформаційної техніки, недостатність навичок роботи студентів (без жорсткого контролю викладача), недостатня забезпеченість необхідним пакетом нової додаткової літератури та ін. В результаті самоосвітньої діяльності студентів відбувається процес придбання, структуризації і закріплення знань. Зараз роль самостійної роботи настільки зросла, що для неї доводиться створювати спеціальні форми і методи, виділяти час, приміщення і технічні ресурси.

Для досягнення поставленої мети належить виконати велику роботу зі створення відповідних форм і методів організації індивідуальної роботи студентів. Доводиться шукати способи ліквідації нестачі аудиторного часу, комп'ютерної техніки, а також проводити цілеспрямовану роботу по створенню на кафедрі достатньої кількості спеціальних завдань нового покоління. Таких завдань, які були б цікаві за змістом і, одночасно, дозволяли б студентам працювати самостійно.

Не менш важко забезпечити комп'ютерну підтримку автоматизованої оцінки результатів самостійної роботи студентів. Комп'ютерна підтримка організації самостійної роботи студентів стає абсолютно необхідною - як для оперативного викладання учбових матеріалів, так і для автоматизованого обліку учбових досягнень студентів. Виникла необхідність спеціального підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу в питаннях наукової організації самостійної роботи студентів.

На жаль, на кафедрі медичної біології про комп'ютерну підтримку організації самостійної роботи студентів доводиться тільки мріяти. Студенти працюють над рекомендованою літературою у бібліотеках або у кімнаті для самопідготовки [4]. Оцінка СРС за кожною темою здійснюється при захисті рефератів та виступах на конференціях та брейн-рингах. Заключний контроль за якістю опанування винесених для самопідготовки тем здійснюється перед останнім підсумковим модулем за допомогою тестового контролю, який містить 200 тестових завдань. Студент має змогу здавати матеріал до отримання позитивного результату (75% правильних відповідей).

Висновки:

1. Нова методологія навчального процесу дозволяє колективу кафедри активно запроваджувати основні положення Болонської концепції навчання.

2. Найкращі результати опанування медичної біології можна отримати при поєднанні традиційної системи викладання дисципліни з кредитно-модульною системою.

3. Забезпечення самостійної роботи студентів при кредитно-модульній системі вимагає ретельної матеріально-технічної підготовки.

4. Для ефективного викладання дисципліни необхідно розглянути питання про впровадження трьохгодинних практичних занять з медичної біології.

За останні два роки кафедра випустила посібники з грифом ЦМК МОЗ України :"Тестові завдання для підготовки до ліцензійного іспиту "Крок-1"; "Загальна і медична паразитологія", "Альбом протоколів практичних занять з медичної біології", а також методичні вказівки для студентів іноземного факультету.

Для оптимізації підготовки студентів до "Крок-1" для кожного практичного заняття підготовлені тематичні тести перевірки вихідного і підсумкового рівнів знань. Викладачі кафедри активно беруть участь у поповненні Всеукраїнського банку тестових завдань "Крок-1" відповідно до нових галузевих стандартів Розроблено комплект методичних матеріалів до кожної лекції і практичного заняття як для студентів, так і для викладачів згідно до вимог кредитно-модульної системи.

На кафедрі медичної біології окрім медичної біології викладаються такі дисципліни:

 • 1. Біологія з основами генетики для студентів 1 курсу фаху „клінічна фармація”
 • 2. Медична ботаніка.
 • 3. Основи екології для студентів 1 курсу фаху „клінічна фармація”.
 • 4. Фармакогнозія.
 • 5. Лікарські рослини світу

А також на кафедрі викладається:

 • 6. Біологія для слухачів вітчизняного ПВ.
 • 7. Біологія для слухачів іноземного ПВ.
 • 8. Медбіологія (сестринська справа)
  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту взагалі.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.м.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (0562-465323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту - Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ]
(Якщо Вам сподобался веб-сайт і Ви бажаєте створити свій - звертайтеся!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Ключові слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедри анатомії, гістології, хірургії ВНЗ, медичні інститути; факультет; Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100